مقاله بررسي ارتباط بين محتوي آب نسبي و پارامترهاي تبادلات گازي با مقاومت به خشكي در هفت رقم گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين محتوي آب نسبي و پارامترهاي تبادلات گازي با مقاومت به خشكي در هفت رقم گندم نان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشكي
مقاله سرعت فتوسنتز
مقاله هدايت روزنهاي
مقاله هدايت مزوفيلي
مقاله محتوي كلروفيل
مقاله پروتيين محلول برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين عوامل روزنه اي و غيرروزنه اي محدود كننده فتوسنتز در شرايط تنش خشكي, ارقام گندم بك كراس روشن بهاره،M-79-17  و M-79-4 (مقاوم به خشكي)، آزادي و كوير (نيمه مقاوم به خشكي) و كرج ۱ و مرودشت (حساس به خشكي) طي يك تحقيق گلخانه اي در قالب آزمايش فاكتوريل دو عاملي (شامل هفت رقم كندم و دو سطح خشكي) با طرح پايه بلوك كامل تصادفي در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفتند. در حاليكه محتوي آب نسبي رقم مرودشت در شرايط تنش خشكي شديدا كاهش يافته بود، كاهشي در محتوي آب نسبي رقم مقاوم  M-79-4مشاهده نشد. همچنين رقم مقاوم بك كراس روشن بهاره بيشترين ميزان سرعت فتوسنتز و كمترين ميران كاهش آن را در شرايط تنش خشكي داشت. برعكس، رقم حساس مرودشت كمترين ميزان سرعت فتوسنتز و بيشترين ميزان كاهش آن را در شرايط تنش خشكي نشان داد. افت فتوسنتز ارقام حساس به خشكي به محدوديت بيشتر عوامل روزنه اي (بسته شدن بيشتر روزنه ها) و غيرروزنه اي (هدايت مزوفيلي، محتوي كلروفيل و پروتيين محلول برگ كمتر) آن ها در شرايط تنش ربط داده مي شود. به نظر مي رسد ارقامي كه بتوانند عليرغم تجربه كردن پسابيدگي، روزنه هاي خود را باز نگه داشته و محتوي كلروفيل و پروتئين محلول برگ بيشتري داشته باشند، از سرعت فتوسنتز بالاتري برخوردار بوده و به خشكي مقاوم تر باشند.