مقاله بررسي ارتباط بين موسيقي و ميزان اضطراب در دانش آموزان دبيرستان هاي تلاش شهرستان بجنورد ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين موسيقي و ميزان اضطراب در دانش آموزان دبيرستان هاي تلاش شهرستان بجنورد ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي
مقاله اضطراب
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضريب انحراف پذيري موسيقي از تمام هنرها بيشتر است، ضمن آنکه جوانان عمده ترين مصرف کنندگان موسيقي که توليد کننده هم مي باشند؛ به مصرف موسيقي تمايل دارند و بدان پايبند هستند. نغمه هاي موسيقي بر حسب ترکيب فواصل و ريتم داراي ارتعاشات خاصي هستند که با تحريک ارتعاشات سلولهاي عصبي احساس و انگيزه اي را تقويت و يا منتقل مي سازند. در عرصه موسيقي در دنيا سبک هاي بسياري ابداع شده اند، خصوصيات و اثرات اين سبک ها بر سلامتي و ذهن و روان بسيار متفاوت مي باشد. اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان، در همه جوامع، به عنوان يک پاسخ مناسب و سازگار تلقي مي گردد. در جريان رشد، کودکان و نوجوانان طيف وسيعي از اضطراب ها را تجربه مي کنند.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است که به منظور بررسي ارتباط بين موسيقي و اضطراب در بين دانش آموزان انجام شده است. براي ۴۴۵ دانش آموز (۲۳۲ پسر و ۲۰۸ دختر) از دبيرستان هاي تلاش پرسشنامه موسيقي و پرسشنامه اضطراب صفت-حالت اشپيل برگر در دبيرستان و کلاس هاي درس دانش آموزان تکميل شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري تي تست و کاي دو استفاده شده است.
نتايج: ميزان علاقه مندي به موسيقي در دانش آموزان زياد ولي ميزان آشنايي کم و متوسطي با موسيقي برخوردارند. رابطه بين ميزان علاقه مندي به موسيقي و اضطراب حالت و صفت در پسران معني دار مي باشد، و آشنايي با موسيقي با اضطراب صفت در دختران رابطه معني دار آماري دارد.