مقاله بررسي ارتباط بين ميزان هورمون گنادوتروپين جفتي در سه ماهه دوم بارداري و ابتلا به پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين ميزان هورمون گنادوتروپين جفتي در سه ماهه دوم بارداري و ابتلا به پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله سه ماهه دوم بارداري
مقاله هورمون گنادوتروپين جفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري تركستاني نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: عطارها مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحقيقات متعدد نشان داده اند که ميزان هورمون گنادوتروپين جفتي (HCG) با پره اکلامپسي ارتباط دارد و به عنوان روشي جهت تشخيص زودرس مورد استفاده قرار مي گيرد، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين ميزان هورمون گنادوتروپين جفتي در سه ماهه دوم بارداري و ابتلا به پره اکلامپسي، انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مورد شاهدي لانه گزيده در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ انجام شده است. از ۱۲۰۰ خانم در سه ماهه دوم بارداري که جهت مراقبت بارداري به درمانگاه هاي شهر اراک مراجعه کرده بودند نمونه خون گرفته و نمونه سرمي آنها در -۲۰ درجه سانتي گراد نگهداري شد. از بين واحدهاي پژوهش نمونه هاي سرمي ۵۰ نفر مبتلا به پره اکلامپسي (گروه مورد) و۵۰ نفر با فشارخون طبيعي (گروه شاهد) تحت آزمايش تيتراژ هورمون گنادوتروپين جفتي قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون هاي آماري کولموگراف اسميرنوف و t مستقل تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: تمامي نمونه ها از نوع پره اکلامپسي خفيف بودند. ميانگين ميزان هورمون گنادوتروپين جفتي در گروه پره اکلامپتيک برابر با ۴۳٫۰۸±۳۲٫۵۶ و در گروه فشارخون طبيعي برابر با ۹۷/۲۵±۴۸/۲۷ واحد بين المللي در ميلي ليتر بود (P<0.05). ميانگين فشارخون سيستول در گروه مورد و شاهد به ترتيب برابر ۳۰/۱۱±۰۹/۱۴۴ و ۱۳/۸±۲۶/۱۱۰ ميلي متر جيوه (P<0.001) و ميانگين فشارخون دياستول در گروه مورد ۹۰٫۴۵±۴٫۳۴ در گروه شاهد ۷۰±۹٫۸۰ ميلي متر جيوه بود (P<0.001).
نتيجه گيري: بنظر مي رسد ميزان هورمون گنادوتروپين جفتي در سه ماهه دوم بارداري با وقوع پره اکلامپسي ارتباط دارد، بنابراين پيشنهاد مي گردد که گروه هاي در معرض خطر، در طي مراقبت هاي بارداري تحت غربالگري با اين آزمايش قرار گيرند.