مقاله بررسي ارتباط بين ميزان پروکلسيتونين سرم و ابتلا به عفونتها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين ميزان پروکلسيتونين سرم و ابتلا به عفونتها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروکلسيتونين
مقاله عفونت
مقاله سيروز کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم خاني منيره
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پروکلسيتونين، پيش هورمون کلسيتونين است و از ۱۱۶ اسيد آمينه ساخته شده است. در افراد طبيعي مقدار آن کمتر از ng/ml 0.5 مي باشد که اگر از اين ميزان بالاتر رود نشان دهنده عفونت مي باشد. اين پلي پپتيد بعنوان مارکر اوليه براي تشخيص عفونتها مطرح مي باشد. مقادير افزايش يافته، وجود عفونت به خصوص عفونت هاي باکتريايي همراه با پاسخ سيستميک بدن در برابر آن را مطرح مي کند. هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان پروکلسيتونين (PCT) سرم در بيماران مبتلا به سيروز کبد و مقايسه با افراد سالم بوده است.
روش بررسي: در تحقيق حاضر تعداد ۳۲ بيمار مبتلا به سيروز کبد و بستري در بخش گوارش و اندوسکوپي بيمارستان امام خميني و ۱۶ فرد سالم که از نظر سن و جنس با گروه بيمار همخواني داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان پروکلسيتونين سرم در اين افراد مورد اندازه گيري قرار گرفت. روش اندازه گيري PCT روش quantitative بوده که با استفاده از کيت هاي تجاري ساخت شرکت آلماني Braham انجام گرفت. اساس روش بر مبناي رنگ سنجي و مقايسه با مقادير استاندارد بوده است.
يافته ها: گروه بيمار شامل ۲۳ مرد و ۹ زن با ميانگين سني ۴۵ سال و انحراف معيار ۱۷٫۴۴ سال. گروه کنترل شامل ۱۱ مرد و ۵ زن با ميانگين سني ۴۶ سال و انحراف معيار ۱۵٫۵ سال. آناليزهاي آماري نشان داد که از نظر موارد مثبت و منفي PCT بين گروه بيمار و شاهد اختلاف معني داري وجود داشته است(p<0.05)  و همچنين در بيماران مبتلا به سيروز کبد تحت بررسي، با تفکيک علت ابتلا به سيروز تنها در بين گروه مبتلا به هپاتيت C با ساير افراد بيمار از نظر PCT مثبت اختلاف معني دار وجود داشت (p<0.05)، اما در مورد ساير علل ايجادي سيروز اختلاف معني داري بدست نيامد.
بحث و نتيجه گيري: از ۳۲ بيمار تحت بررسي و مقايسه آن با ۱۶ فرد سالم، ميزان موارد PCT مثبت در گروه بيماران بسيار بيشتر از گروه کنترل بوده و اختلاف معني دار است. از آنجایيکه گروه بيماران هيچگونه علایمي از عفونت نداشته و تنها براي انجام آزمايش اندوسکوپي در بيمارستان بستري شده بودند، بنابراين با آنجام آزمايش PCT نشان داده شده که %۷۸٫۱از بيماران سيروزي PCT مثبت بوده در حاليکه اين نسبت در گروه کنترل ۲۵% است و اين بدين معني است که قريب به ۸۰% بيماران سيروزي تحت بررسي احتمالا مبتلا به عفونت نهفته بوده و بايستي اقدامات درماني در مورد آنها صورت گيرد.