مقاله بررسي ارتباط بين نتيجه تست جلدي ليشمانين با شکل باليني زخم سالک و گونه عامل بيماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين نتيجه تست جلدي ليشمانين با شکل باليني زخم سالک و گونه عامل بيماري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيازيس جلدي
مقاله تست پوستي ليشمانين
مقاله ليشمانيازيس مرطوب
مقاله ليشمانيازيس خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرنگي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور
جناب آقای / سرکار خانم: فتي سبا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مشكات مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فتي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليشمانيازيس پوستي يک بيماري انگلي پوستي است که در مناطق زيادي از ايران ازجمله خراسان آندميک مي باشد. تست پوستي ليشمانين جهت تشخيص باليني عفونت قبلي به انواع گونه هاي ليشمانيا به کار مي رود. هدف از اين مطالعه مشخص کردن رابطه بين نتيجه تست پوستي ليشمانين با شکل باليني زخم سالک و گونه عامل بيماري در بيماران ارجاع داده شده به بخش انگل شناسي بيمارستان امام رضا(ع) طي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مي باشد.
روش كار
اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي و آينده نگر در آزمايشگاه انگل شناسي بيمارستان امام رضا (ع) از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ انجام شد. اطلاعات فردي، باليني و آزمايشگاهي ۵۰ بيمار مبتلا به سالک جمع آوري شدند و تست پوستي ليشمانين براي هر بيمارانجام شد. از تست واکنش زنجيره پلي- مراز (PCR) جهت تعيين گونه انگل استفاده شد. نتيجه تست جلدي بعد از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت خوانده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. همچنين از آزمون هاي دقيق فيشر، كاي اسكوئر و پيرسون هم استفاده گرديد.
نتايج
در بين ۳۰ بيمار مبتلا به سالک آنتروپونوتيک ۶۰% داراي زخم خشک و بيش از ۳۳% داراي زخم هاي ترشح دار و چرکي بودند. در بين ۲۰ بيمار مبتلا به سالک زئونوتيک ۳۰% داراي زخم خشک و ۶۵% داراي زخم هاي ترشح دار و چرکي بودند. تست جلدي در ۷۵% مبتلايان به ليشمانيا ماژور و ۳/۲۳% گروه مبتلايان به ليشمانيا تروپيکا مثبت بود. موارد مثبت نتايج تست جلدي ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از تزريق افزايش داشت.
نتيجه گيري
ارتباط معني داري بين نتيجه تست جلدي با گونه عامل بيماري و شکل باليني زخم سالک وجود دارد ولي رابطه مشخصي بين گونه عامل بيماري و شکل باليني زخم سالک ديده نمي شود.