مقاله بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم در ناحيه تنظيمي ژن کلاژناز IV و مراحل پيشرفت تومور در بيماران سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم در ناحيه تنظيمي ژن کلاژناز IV و مراحل پيشرفت تومور در بيماران سرطان پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله کلاژناز IV-
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولي باشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي نجف آبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از نشانه هاي پيشرفت سرطان، مهاجرت سلولهاي سرطاني به بافتهاي مجاور و ايجاد تومورهاي جديد در آنها ميباشد که از آن به عنوان متاستاز نام برده ميشود. اين مرحله در گير مكانيسم هاي متعدد و پيچيده ملكولي بوده كه آنزيمهاي زيادي در آن دخيل مي باشند. كلاژناز چهار يك پروتئاز بوده و مطالعات متعدد گوياي دخالت و نقش اساسي آن در مرحله پيشرفت و متاستاز چندين نوع سرطان به دليل افزايش فعاليت كلاژنازي ناشي از فزوني بيان ژن در اثر تغييرات ژنتيكي مي باشد. تغيير ژنتيكي پلي مورفيسم سيتوزين به تيمين در پروموتر اين ژن باعث افزايش بيان ژن ميگردد. هدف تحقيق حاضر بررسي نقش اين پلي مورفيسم در مراحل پيشرفت تومور سرطان پستان ميباشد. مطالعه حاضر از نوع مقايسه اي بين افراد بيمار – كنترل با استفاده از آناليزهاي آماري جهت حضور اين پلي مورفيسم در ۹۰ بيمار واجد سرطان پستان و ۱۰۰ نمونه کنترل بوسيله تكنيك PCR و هضم آنزيم محدود کننده انجام گرفت. اندازه و وضعيت تومور در افراد بيمار در طي مدت مطالعه توسط متخصص مربوط بررسي شد. طبق نتايج ما فراواني آللT در افراد کنترل و بيماران داراي اختلاف معني داري است (OR=3.27؛ P=0.004). نفر از ۱۴ نفر افرادي که تا پايان مطالعه دچار متاستار شدند داراي آلل T بودند. طبق يافته هاي اين مطالعه عملکرد پلي مورفيسم مذکور ميتواند در رشد تومور و متاستاز سرطان پستان به ديگر نواحي از جمله غدد لنفاوي نقش داشته باشد.