مقاله بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژن بتا ۱ رسپتور اينتر لوکين ۱۲ و بيماري سل ريوي در بين جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژن بتا ۱ رسپتور اينتر لوکين ۱۲ و بيماري سل ريوي در بين جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترلوکين ۱۲
مقاله پلي مورفيسم
مقاله مايکوباکتريوم توبرکيلوسيس
مقاله رسپتور بتا ۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدايي جهرمي نورالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري سل ريوي يکي از مهم ترين عوامل عفوني منجر به مرگ و مير جهاني است. از بين مبتلايان به اين بيماري تنها ۱۰% از افراد آلوده شده با باکتري مايکوباکتريوم توبرکيلوسيس علایم بيماري را از خود بروز مي دهند. اين مساله نقش عوامل ژنتيکي را در حساسيت ابتلا به اين بيماري را نشان مي دهد. هدف از اين پژوهش تعيين پلي مورفيسم هاي ژن رسپتور بتا ۱ اينترلوکين ۱۲ در بين بيماران مبتلا به سل ريوي است.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت مقطعي-توصيفي بر روي ۱۲۰ بيمار سل ريوي و ۱۶۷ کنترل سالم انجام شد. پلي مورفيسم هاي تک نوکلئوتيدي در دو ناحيه + ۱۶۳۷ G/A و + ۱۶۶۴ C/T به وسيله PCR-RFLP تعيين گرديد.
يافته ها: در بين افراد بيمار و سالم مورد پژوهش هيچ گونه تفاوت عمده اي در توالي آللي نواحي+ ۱۶۳۷ G/A و + ۱۶۶۴ C/T مشاهده نشد (P≤۰٫۰۵). همچنين هيچ گونه ارتباط معناداري بين پلي مورفيسم ژن رسپتور بتا ۱ اينترلوکين ۱۲ و حساسيت به سل ريوي وجود نداشت.
نتيجه گيري: با وجود عدم ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژن رسپتور بتا ۱ اينترلوکين ۱۲ و سل ريوي به دليل نقش موثر عوامل ژنتيکي در حساسيت نسبت به بيماري ها، انجام پژوهش هاي بيشتر در اين مورد پيشنهاد مي گردد.