مقاله بررسي ارتباط تنگي مقعد با کوليک شيرخوارگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط تنگي مقعد با کوليک شيرخوارگي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگي مقعد
مقاله کوليک شيرخوارگي
مقاله معيار Wessel
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حساس يگانه مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به تعداد زياد نوزادان دچار کوليک شيرخوارگي، تشخيص علت بروز اين دردها با انجام مطالعات سبب ‌شناسي ضروري به نظر مي ‌رسد. برخي گزارش ها مبني بر نقش احتمالي تنگي مقعد در اين دردها هستند. به منظور تعيين ارتباط تنگي مقعد با کوليک شيرخوارگي، تحقيق حاضر بر روي نوزادان مراجعه کننده به بيمارستان مفيد در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت يک مطالعه مورد – شاهدي انجام شد. گروه مورد نوزادان با سن کمتر از سه ماه بودند و تشخيص قطعي کوليک شيرخوارگي داشتند و گروه شاهد مشابه گروه مورد ولي فاقد کوليک بودند. در هر گروه ۹۶ و جمعا ۱۹۲ نفر مورد بررسي قرار گرفتند. براي تشخيص کوليک شيرخوارگي از معيار Wessel و براي تشخيص تنگي مقعد از بوژي استفاده شد. سپس مواجهه نوزادان دو گروه با تنگي مقعد به‌ وسيله آزمون کاي دو بررسي شد و محاسبه مقدار OR صورت گرفت.
يافته‌ ها: توزيع سني و جنسي نوزادان دو گروه مشابه يکديگر بود. در گروه مورد ۲۳ نفر (۲۴ درصد) و در گروه شاهد يک نفر (۱ درصد) دچار تنگي مقعد بودند (P<0.000 و OR=23).
نتيجه‌ گيري: به نظر مي رسد کوليک شيرخوارگي با تنگي مقعد ارتباط آماري دارد. لذا انجام يک کارآزمايي باليني براي بررسي ارتباط بين کوليک شيرخوارگي و تنگي مقعد از نظر سبب شناسي توصيه مي ‌شود.