مقاله بررسي ارتباط جنسيت جنين با سطوح &#946-hCG و تستوسترون سرم مادر در حاملگي هاي نرمال و پره اکلامپتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط جنسيت جنين با سطوح &#946-hCG و تستوسترون سرم مادر در حاملگي هاي نرمال و پره اکلامپتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله &#946-hCG؛ تستوسترون
مقاله پره اکلامپسي
مقاله جنسيت
مقاله جنين
مقاله حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لرزاده ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حاملگي هاي عارضه دار شده با پره اکلامپسي، سطوح بالاتري از b-hCG و تستوسترون در سرم مادر، يافت مي شود. هدف از مطالعه حاضر، ارزيابي تاثير جنسيت جنين بر روي گنادوتروپين کوريوني انساني (b-hCG) و تستوسترون سرم در حاملگي هاي نرمال و پره اکلامپتيک مي باشد.
روش کار: در طي يک مطالعه مقطعي و با روش نمونه گيري طبقه بندي و آسان، ۱۳۹ خانم باردار با حاملگي تک قلويي که از تاريخ ۱/۸/۸۵ لغايت ۳۱/۶/۸۶ جهت مراقبت هاي دوران بارداري به درمانگاه بيمارستان زنان خرم آباد مراجعه کرده بودند، بر اساس فشارخون اندازه گيري شده و وجود پروتئين در ادرار، به دو گروه حاملگي نرمال و پره اکلامپسي تقسيم شدند. ۷۱ حاملگي، بدون عارضه بودند که در بين آن ها ۳۵ جنين پسر و ۳۶ جنين دختر بودند. ۶۸ حاملگي با بروز پره اکلامپسي عارضه دار شده بودند که در بين آن ها ۳۵ جنين پسر و ۳۳ جنين دختر بودند. گنادوتروپين کوريوني انساني (b-hCG) و تستوسترون توتال در خون محيطي مادر اندازه گيري شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه ۵/۱۱ آزمون هاي آماري مناسب، تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در حاملگي هاي پره اکلامپتيک با جنين پسر، سطوح سرمي b-hCG و تستوسترون مادر به طور معني داري، نسبت به حاملگي هاي نرمال بالاتر بود. (در هر دو p<0.001). در حاملگي هاي پره اکلامپتيک با جنين دختر، سطوح تستوسترون به طور معني داري، نسبت به حاملگي هاي نرمال بالاتر بود (p<0.001). در حالي که سطوح b-hCG تفاوت معني داري نداشت. خانم هاي پره اکلامپتيک با جنين پسر، به طور معني دار، سطوح تستوسترون بالاتري نسبت به خانم هاي پره اکلامپتيک با جنين دختر داشتند (p<0.001)؛ در حالي که سطوح b-hCG در آن ها تفاوت معني داري نداشت. در حاملگي هاي بدون عارضه، سطوح b-hCG، به طور معني داري، در مادران حامل جنين دختر بالاتر از مادران حامل جنين پسر بود (p<0.001)؛ در حالي که سطوح تستوسترون در آن ها تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: در حاملگي هاي پره اکلامپتيک (با هر دو جنس) سطوح تستوسترون بالاتر بوده و اين برتري در حاملگي هاي با جنين پسر بيش تر است. در حاملگي هاي پره اکلامپتيک با جنين پسر، سطوح b-hCG از حاملگي هاي نرمال بالاتر است. اين يافته ها مي تواند يک اثر واسطه آندروژنيک را در بروز پره اکلامپسي نشان دهد.