مقاله بررسي ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اردبيل
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله اجتماعي
مقاله شخصيت خودشيفته
مقاله شخصيت ضداجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كيامرثي آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هـدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي ناکارآمد خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان پسر و دختر سوم دبيرستاني است. نمونه اين پژوهش شامل ۳۰۰ نوجوان است که به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانش آموزان سوم دبيرستان شهر اردبيل در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس حل مساله اجتماعي و پرسشنامه چند محوري باليني ميلون استفاده شده است. نتايج نشان داد که از بين مولفه هاي حل مساله اجتماعي جهت گيري مساله مثبت (r=0/16)  و جهت گيري مساله منفي (۱۲/r=۰) ، سبک تکانشي- بي احتياط (۳۰/r=۰) و سبک اجتنابي (۱۴/r=0) با الگوي شخصيتي خود شيفته همبستگي معني داري دارند (۰۵/(P<۰ جهت گيري مساله منفي (۳۰/r=۰) سبک اجتنابي (۳۸/r=۰) ، حل مساله منطقي (۲۱/r=-۰) و سبک تکانشي- بي احتياط (۴۰/r=۰) با الگوي شخصيتي ضد اجتماعي رابطه معني داري دارند (۰۰۱/(P<۰ نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که قوي ترين متغيرهاي پيش بين براي الگوي شخصيتي خود شيفته در دانش آموزان به ترتيب سبک تکانشي- بي احتياط و جهت گيري مساله مثبت بود (۰۱/(P<۰ در صورتي که قوي ترين متغيرهاي پيش بين براي الگوي شخصيتي ضد اجتماعي در دانش آموزان به ترتيب سبک تکانشي- بي احتياط، سبک اجتنابي، سبک حل مساله منطقي و جهت گيري مساله مثبت است (001/(P<۰.اين نتايج بيان مي کند که سطوح بالاي حل مساله اجتماعي نامناسب الگوهاي شخصيتي ناکارآمد را افزايش مي دهد.