مقاله بررسي ارتباط خستگي مادر با افسردگي پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۳۰۲ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط خستگي مادر با افسردگي پس از زايمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله حاملگي
مقاله خستگي
مقاله زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: بنفشه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حبراني پريا
جناب آقای / سرکار خانم: جباري نوقابي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي پس از زايمان ممکن است با خستگي در دوران بارداري و پس از زايمان مرتبط باشد. پژوهش حاضر جهت تعيين ارتباط خستگي مادر در دوره حاملگي و پس از زايمان با افسردگي پس از زايمان انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه همبستگي طولي، ۶۰ خانم باردار با سن حاملگي ۳۶ هفته و نمره آزمون ادينبورگ مساوي يا کمتر از ۹ مراجعين مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد، در سال هاي ۸۷-۱۳۸۶، با نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. خستگي با چک ليست اصلاح شده علايم خستگي در هفته ۳۶ و۳۷ حاملگي و روزهاي ۵ و۱۴ بعد از زايمان و افسردگي پس از زايمان با آزمون افسردگي ادينبورگ و مصاحبه در روزهاي ۵، ۱۴ و ۲۸ پس از زايمان ارزيابي شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي مجذور خي، فيشر، تحليل واريانس با مقادير تکراري، رگرسيون و همبستگي و با نرم افزار SPSS تحليل شد.
يافته ها: همبستگي معني داري بين خستگي هفته ۳۷ بارداري با افسردگي پس از زايمان در روز پنجم (r=0.651،P=0.045 )،چهاردهم (r=0.651، P=0.045)، و بيست و هشتم (r=1.000،P=0.001 ) وجود داشت. همچنين بين خستگي در هفته ۳۶ بارداري با افسردگي پس از زايمان در روز پنجم (r=1.000،P=0.001 ) و خستگي در روز چهاردهم پس از زايمان با افسردگي در روز بيست و هشتم بعد از زايمان (r=1.000، P=0.000) همبستگي وجود داشت.
نتيجه گيري: بروز علامت خستگي در هفته هاي آخر حاملگي و دوره پس از زايمان با وقوع افسردگي پس از زايمان ارتباط دارد. علامت خستگي در زنان باردار به عنوان عامل پيش بيني کننده افسردگي پس از زايمان مد نظر قرار داشته باشد.