مقاله بررسي ارتباط دانش زباني با هوش و خلاقيت در يادگيري زبان خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط دانش زباني با هوش و خلاقيت در يادگيري زبان خارجي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري زبان خارجي
مقاله دانش زباني
مقاله هوش و خلاقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كساييان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كساييان ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، يافتن چگونگي ارتباط بين دانش زباني با هوش و خلاقيت دريادگيري زبان خارجي است. بدين منظور ۸۰ دانشجوي كارشناسي دانشگاه اصفهان به عنوان آزمايش شوندگان مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور سنجش ميزان دانش زباني، هوش، و جنبه هاي شخصيتي اين افراد از آزمونهاي متعددي استفاده شد. با استفاده از روشهاي آماري مشخص شد كه دانش زباني با هوش ارتباط مثبت دارد ولي بين خلاقيت باهوش يا دانش زباني ارتباطي نيست. يافته هاي اين تحقيق مي تواند براي پژوهشهاي آينده راهگشا باشد.