مقاله بررسي ارتباط دوجنسيتي بودن و روان نژندگرايي با کيفيت زندگي در زنان نابارور و بارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط دوجنسيتي بودن و روان نژندگرايي با کيفيت زندگي در زنان نابارور و بارور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باروري
مقاله ناباروري
مقاله دوجنسيتي بودن
مقاله روان نژندگرايي
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوجنسيتي بودن و روان نژندگرايي، دو متغير تاثيرگذار بر کيفيت زندگي زنان اند. نتايج پژوهش ها نشان مي دهد که کيفيت زندگي زنان نابارور، در مقايسه با زنان بارور، پايين تر است و آنان مشکلات روان شناختي بيش تري را تجربه مي کنند. هدف اين پژوهش تعيين ارتباط دوجنسيتي بودن و روان نژندگرايي با کيفيت زندگي زنان نابارور و بارور شهر تهران است و نمونه پژوهش را ۱۲۰ زن نابارور و بارور (هر گروه ۶۰ نفر) تشکيل مي دهند، که از ميان زنان مراجعه کننده به دو بيمارستان شهر تهران انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از فرم کوتاه پرسش نامه شخصيت نئو، پرسش نامه نقش جنسيتي، و پرسش نامه کيفيت زندگي استفاده شد. ضريب هم بستگي پيرسون نشان داد که بين دوجنسيتي بودن و کيفيت زندگي نابارور و زنان بارور ۰٫۴۳) در مقابل (۰٫۳۰، رابطه مثبت، و ميان روان نژندگرايي و کيفيت زندگي زنان نابارور و بارور -۰٫۵۵) در مقابل (-۰٫۲۳ رابطه منفي وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيري نشان داد که ۵۷ درصد از واريانس کيفيت زندگي در زنان نابارور، به وسيله متغيرهاي دو جنسيتي بودن و روان نژندگرايي تبيين مي شود، در صورتي که اين مقدار در زنان بارور حدود ۳۰ درصد است. نتايج اين پژوهش، که تا حدود زيادي با يافته هاي پژوهشي ديگر هم خواني دارد، بيان گر آن است که سطح بالاي دو جنسيتي بودن و سطح پايين روان نژندگرايي باعث افزايش سطح کيفيت زندگي زنان نابارور مي شود.