مقاله بررسي ارتباط ديابت بارداري با سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك، در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد اكبر آبادي شهر تهران ۱۳۸۵-۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ديابت بارداري با سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك، در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد اكبر آبادي شهر تهران ۱۳۸۵-۱۳۷۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله غربالگري
مقاله زن باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرك آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: عطاردي كاشاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آذركيش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانيا زينب
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت بارداري شايع ترين اختلال متابوليك دوران بارداري است كه موجب بروز عوارض در مـــادر و جنــين مي گردد. بنابراين شناخت عوامل خطر ساز ديابـت بارداري از اهمـيت زيادي برخوردار مي باشـد زيرا با شناخـت اين عوامـل مي توان برنامه هاي غربالـگري را در زنان مستعد انجام داده و با تشـخيص به موقع و كنترل مناسب قـندخون از ايجاد عوارض در مادر و جنين پيشگيري نمود. اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط ديابت بارداري با سابقه ابتلا به سندرم تخمـــدان پلي كيستيك انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت موردي – شاهدي در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهيد اكبرآبادي شهر تهران در فاصله سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۵ انجام گرفت. زنان شركت كننده در پژوهش ۱۸۸ نفر بودند كه ۹۴ نفر در گروه مورد (مبتلا به ديابت بارداري) و ۹۴ نفر در گروه شاهد (غيرمبتلا به ديابت بارداري) قرار گرفتند و سپس سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در دو گروه مقايسه گرديد. داده ها با نرم افزار spss و آزمون هاي تي تست، فيشر، كاي دو، من ويتني و odds ratio مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: نتايج پژوهش نشان داد كه دو گروه از نظر ميانگين سني، ميزان تحصيلات ، نمره آپگار و تعداد بارداري مشابه بودند ولي از نظر سابفه اليگومنوره، نوع زايمان، ميانگين وزن نوزادان و سن بارداري و شاخص توده بدني بين دو گروه اختلاف آماري معني داري وجود داشت. همچنين نتايج نشان داد كه بين زنان مبتلا و غيرمبتلا به ديابت بارداري از نظر سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك اختلاف آماري معني داري وجود دارد (P=0.03).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش كه حاكي از ارتباط ديابت بارداري با سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك بود لازم است با انجام برنامه هاي غربالگري در زناني كه سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك دارند با تشخيص به موقع ديابت بارداري از عوارض مادري و جنيني آن پيشگيري نمود.