مقاله بررسي ارتباط رضايت شغلي و شيوه هاي مقابله اي با سلامت عمومي کارکنان بخش خصوصي صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط رضايت شغلي و شيوه هاي مقابله اي با سلامت عمومي کارکنان بخش خصوصي صنعتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله راهبردهاي مقابله اي
مقاله سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزيان فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: هدايي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات نشان داده اند که سلامت جسمي و روحي مي تواند بوسيله فاكتورهاي شغلي تحت تاثير قرار گيرد. از سوي ديگر، روش هاي مدارا در پروسه استرس نقش مهمي را ايفا مي كنند. هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط رضايت شغلي و شيوه هاي مقابله اي با سلامت عمومي کارکنان يکي از بخش هاي خصوصي پتروشيمي در ماهشهر بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي تحليلي روي ۷۷ نفر و در يکي از بخش هاي خصوصي پتروشيمي در ماهشهر انجام پذيرفت. بعد از اخذ رضايت نامه، به کليه کارکنان پرسشنامه هايي شامل پرسشنامه رضايت شغلي، چک ليست مهارت هاي مقابله اي، پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ-28)  و اطلاعات جمعيت شناختي داده شد. تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 15 و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون و رگرسيون گام به گام انجام گرفت.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که ۵۷٫۲۸ درصد از کارکنان از سلامت عمومي برخوردار نمي باشند. اين افراد همچنين از رضايت شغلي کمتري برخوردار بوده و بيشتر از روش هاي مقابله اي کمتر مفيد استفاده مي کردند (P=0.018) همچنين هر چه افراد از رضايت شغلي بيشتري برخوردار بودند، سلامت عمومي بيشتري نيز داشتند (P=0.001). و عموما بيشتر از مکانيسم مقابله اي حل مساله استفاده مي نمودند (P=0.016).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي گردد تا در جهت تقويت مهارت هاي مقابله اي کارکنان، برنامه ريزي و مداخلات مناسب صورت گيرد. انجام اين امر منجر به افزايش رضايت شغلي و بهبود سلامت عمومي آن ها مي گردد.