مقاله بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي در سالمندان مراجعه کننده به كانون هاي فعال بازنشستگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي در سالمندان مراجعه کننده به كانون هاي فعال بازنشستگان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شخصي
مقاله رفتار بهداشتي
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي لاكه مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي همبستگي است که تعداد ۳۲۰ نفر عضو كانون هاي فعال بازنشستگان شهر رشت در آن شرکت کردند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي سه قسمتي شامل مشخصات دموگرافيک، رضايت از زندگي و رفتارهاي بهداشتي بود که از طريق مصاحبه جمع آوري شد. اطلاعات از طريق نرم افزار آماري (version 15) SPSS و آمار توصيفي و استنباطي (آزمون کاي دو) تجزيه و تحليل شد.
نتايج: بر اساس يافته ها ميانگين امتياز رفتارهاي بهداشتي ۹۲٫۵±۱۳٫۶ بود که ۵۵٫۶ درصد افراد رفتارهاي بهداشتي مطلوب داشتند. ميانگين امتياز رضايت از زندگي ۲۰٫۱۹±۷٫۳۱ بود که تنها ۴۶٫۶ درصد افراد راضي بودند. رضايت از زندگي و رفتارهاي بهداشتي ارتباط معني دار آماري داشتند (P=0.000). ارتباط دو متغير رضايت از زندگي و رفتارهاي بهداشتي بر حسب متغير هاي سن (P=0.002)، ميزان تحصيلات (P=0.01)، ترکيب خانواده (P=0.002) و گروه شغلي (P=0.002) مستقيم و معني دار بود.
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط بين رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي به نظر مي رسد که مي توان با آموزش، آگاهي هاي لازم به افراد سالمند و برنامه ريزي براي ارتقاي رفتارهاي بهداشتي سالمندان، رضايت از زندگي آنان را افزايش داد.