مقاله بررسي ارتباط سرمايه فكري و عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران: مطالعه موردي استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سرمايه فكري و عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران: مطالعه موردي استان کردستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فكري
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه ساختاري
مقاله سرمايه مشتري
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)
مقاله روابط خطي ساختاري (LISREL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانيان مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اقتصاد نوين، سرمايه فكري تحت عنوان دارايي هاي نامشهود توصيف شده است كه مي توان آن را به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به كار گرفت. اجزاي سرمايه فكري داراي اثرات متقابلي هستند كه به خلق ارزش مي انجامند. تحقيقات پيشين همبستگي مثبت و معني داري بين سرمايه فكري و عملكرد سازماني ارایه داده اند. هدف از اين تحقيق تجربي، تحكيم اين يافته ها و تحقيق در مورد سه عنصر سرمايه فكري به عبارت ديگر، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري و روابط داخلي آنها در صنعت بانكداري استان کردستان است. براي هدايت اين تحقيق از پرسشنامه روان سنجي معتبري كه نسخه اصلي آن اولين بار در كانادا تهيه و اجرا شده استفاده شده است. براي اكتشاف عوامل و بسط گويه هاي پرسشنامه از روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) و روابط خطي ساختاري (LISREL) استفاده شده است. مدل برآورد شده نهايي، بيانگر اثرگذاري مثبت هر يک از اجزاي سرمايه فکري بر عملكرد سازماني صنعت بانكداري است که به ترتيب سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري داراي بالاترين ميزان اثرگذاري هستند.