مقاله بررسي ارتباط سطح سرمي β-hCG مادر در هفته هاي ۱۶ تا ۲۰ بارداري با بروز پرهاکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سطح سرمي β-hCG مادر در هفته هاي ۱۶ تا ۲۰ بارداري با بروز پرهاکلامپسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله سطح سرمي hCG
مقاله هفته ۱۶ – ۲۰ بارداري
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متين سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مروجي اصل مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: واسعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در حال حاضر تلاش هاي بسياري در حال انجام است که بتوان  با استفاده از مارکرهاي بيوشيميايي مادري در پيش بيني برخي از  حاملگي هاي پر خطر از جمله پره اکلامپسي اقدام کرد. يکي از اين  مارکرها سطح  hCG  سرمي مادر طي نيمه اول بارداري مي باشد. برخي  مطالعات نشان داده اند که بين سطح  hCG  مادري با بروز پرهاکلامپسي  ارتباط وجود دارد. در اين مطالعه سعي شده است ارتباط بين سطح  β-hCG   سرمي مادر طي هفته ۱۶ تا ۲۰ بارداري با بروز پرهاکلامپسي بررسي  شود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي آينده نگر که در درمانگاه پره  ناتال بيمارستان شهيد اکبرآبادي طي سالهاي ۸۶ لغايت ۸۸ انجام شد،  براي ۵۰۸ مادر مراجعه کننده طي هفته هاي ۱۶ تا ۲۰ بارداري، سطح  
hCG   سرمي اندازه گيري شد. سپس اين افراد از نظر بروز پره اکلامپسي تا  پايان حاملگي بررسي شدند.
يافته ها: فراواني بروز پرهاکلامپسي در مادران مورد بررسي
۹٫۳% بود.  به لحاظ آماري، سطح لگاريتمي  β-hCG  سرمي مادر طي هفته ۱۶ تا ۲۰  بارداري در مادران مبتلا به پرهاکلامپسي به خصوص پرهاکلامپسي شديد،  بيش از مادران با حاملگي طبيعي بود (P=0.009). همچنين متوسط سن  مادران مبتلا به پرهاکلامپسي، بيش از سن مادران با حاملگي طبيعي بود (P=0.001). بر اساس مدل رگرسيوني، دو عامل سطح بالاي  β-hCG  سرم مادري  طي هفته هاي ۱۶ تا ۲۰ بارداري و سن بالا به عنوان عوامل خطر در بروز  پره اکلامپسي به شمار مي آيند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سطح سرمي  β-hCG  در هفته هاي ۱۶ تا  20 بارداري در مادران مبتلا به پرهاکلامپسي بيش از مادران با حاملگي  طبيعي مي باشد که اين مساله مي تواند در پيش بيني پره اکلامپسي مورد  استفاده قرار گيرد. با اين حال لازم است مطالعات تکميلي درخصوص تعيين  cut off point نيز انجام گيرد.