مقاله بررسي ارتباط سطح سرمي آلكالن فسفاتاز و گلبول هاي سفيد خون با درجه (Grade) كارسينوم سلول ترانزيشنال حالب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سطح سرمي آلكالن فسفاتاز و گلبول هاي سفيد خون با درجه (Grade) كارسينوم سلول ترانزيشنال حالب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارسينوم سلول ترانزيشنال حالب
مقاله گلبول هاي سفيد
مقاله آلکالن فسفاتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كوشا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: گوهردهي گلنار
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي ثابت آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترانزيشنال سل كارسينوماي(TCC)  حالب بيماري نادري است كه %۵ تومورهاي اوروتليال را تشكيل مي دهد. اين بدخيمي حالب در مقايسه باتومورهاي كليه و لگن پروگنوز بدتر و عود و متاستازهاي بيشتري دارد. با توجه به پروگنوز بدتر اين بيماري نسبت به ساير تومورهاي كليه، لذا يافتن فاكتورهاي مرتبط با شدت درگيري و پيشرفت بيماري، مي تواند اهميت بسزايي در بهبود پروگنوز اين بيماران داشته باشد. اين مطالعه با هدف بررسي نقش گلبول هاي سفيد خون و آلكالن فسفاتاز سرمي در تعيين پيشرفت و درجه (Grade) بيماري در مبتلايان به ترانزيشنال سل كارسينوماي حالب و همچنين تعيين ارزش تشخيصي اين دو متغير انجام شد.
روش كار: اين مطالعه به روش مقطعي – تحليلي، بر روي ۳۳ بيمار مراجعه كننده به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران با تشخيص TCC حالب، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ انجام شد. تشخيص TCC حالب براي اين بيماران طبق نتيجه پاتولوژي صورت گرفت. اطلاعات دموگرافيك به همراه متغيرهاي اصلي شامل درجه سرطان (TCC)، تعداد گلبول هاي سفيد خون محيطي و سطح سرمي آلكالن فسفاتاز براي هر بيمار اندازه گيري و ثبت شد. درجه هاي I و II تومور به عنوان كارسينوم هاي با درجه پايين(Low Grade)  و درجه هاي III و IV به عنوان كارسينوماي با درجه بالا (High Grade) در نظر گرفته شد. اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار آماري SPSS v.15 و به وسيله آزمون هاي Correlation، Kruskal-Wallis، Mann-Whitney، ROC (Receiver Operating Curve) مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: از ۳۳ بيمار مورد مطالعه، ۲۸ نفر
(%۸۴٫۸) مرد و ۵ نفر (%۱۵٫۲) زن با ميانگين سني ۶۱٫۷۰ (SD=10.10) بودند. بيشترين تعداد گلبول هاي سفيد خوني به طور معني داري در بيماران داراي Grade IV با ميانگين تعداد ۱۱۳۰۶ (SD=3591.4) در mm3 ديده شد (P=0.002). نتايج آناليز ROC نشان داد تعداد گلبول هاي سفيد خون از سطح زير نمودار يا  Area Under Curve (AUC)بيشتري (p=0.001، AUC=0.825) در مقايسه با سطح سرمي آلكالن فسفاتاز (P=0.008، AUC=0.770) برخوردار بود. تعداد گلبول هاي سفيد خوني معادل ۷۸۰۰ در mm3 از حساسيت %۸۱٫۳، ويژگي %۷۶٫۵، ارزش اخباري مثبت %۷۶٫۵ و ارزش اخباري منفي %۸۱٫۲ و سطح سرمي آلكالن فسفاتاز معادل  178IU/Lاز حساسيت %۹۳٫۸ و ويژگي %۵۲٫۹، ارزش اخباري مثبت %۶۵٫۲ و ارزش اخباري منفي %۹۰ در اين زمينه برخوردار است.
نتيجه گيري: در مطالعه انجام شده، نشان داده شد كه با افزايش گريد تومور، تعداد گلبول هاي سفيد خون و نيز سطح سرمي آلكالن فسفاتاز افزايش مي يابد. همچنين تعداد گلبول هاي سفيد خوني در همراهي گريد بالا از قدرت بيشتري در مقايسه با آلكالن فسفاتاز برخوردار است. نتايج مطالعه حاضر مي تواند در يافتن بيماران داراي درجه شديدتر و مستعد پيشرفت كه نيازمند اقدامات مناسب تري مي باشند، كمك نمايد.