مقاله بررسي ارتباط سطح سرمي روي مادر با وزن تولد نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سطح سرمي روي مادر با وزن تولد نوزاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن کم موقع تولد
مقاله نارس
مقاله روي
مقاله اسپکتروفتومتري جذب اتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزارحيمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاري افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ماذني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي زاده صحيفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عناصر کمياب و مواد معدني و ويتامين ها نقش اساسي در رشد جنين دارد. در کشورهاي در حال توسعه زنان رژيم حاوي ويتامين ها و مواد معدني کمتري را مصرف مي کنند. روي از مواد معدني ضروري مي باشد و کمبود آن ممکن است باعث اختلالات مختلف در جنين شود.
روش بررسي: اين بررسي يک مطالعه مورد- شاهدي بود که در بيمارستان علوي اردبيل از شهريور ۱۳۸۷ تا شهريور ۱۳۸۸ انجام شد. ۵۶ مادر داراي نوزادان با وزن کم موقع تولد (كمتر از ۲۵۰۰ گرم) به عنوان گروه مورد، ۵۶ تن از مادران داراي نوزادان با وزن تولد نرمال (مساوي يا بيشتر از ۲۵۰۰ گرم) به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفي انتخاب شدند. نمونه هاي خوني از همه مادران بعد از زايمان جمع آوري شد و غلظت سرمي روي با استفاده از روش اسپکتروفتومتري جذب اتمي تعيين گرديد.
يافته ها: ميانگين وزني نوزادان، اندکس توده بدني مادران، سن مادران، وضعيت اقتصادي و دموگرافيک در گروه هاي شاهد و مورد تفاوت معناداري با هم نداشتند. غلظت سرمي روي در گروه شاهد، ۸٫۸۴±۵۲٫۱۶ و در گروه مورد ۱۴٫۴۰±۵۵٫۸۴ ميکروگرم بر دسي ليتر بود که تفاوت آماري معنادار بين غلظت سرمي روي در دو گروه وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه سطح سرمي روي مادر بر وزن تولد نوزاد تاثيري نداشت.