مقاله بررسي ارتباط سطح سرمي Anti CCP و فعاليت بيماري در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سطح سرمي Anti CCP و فعاليت بيماري در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندکس فعاليت بيماري
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله Anti CCP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصالت منش كمال
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: متيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عسيس مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آرتريت روماتوئيد يکي از شايع ترين بيماري هاي خود ايمني است. برخي از مطالعات نشان داده اند که سطح خوني Anti CCP با فعاليت بيماري ارتباط دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين سطح خوني Anti CCP و فعاليت بيماري طراحي گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي – تحليلي روي ۱۰۵ بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد بر اساس معيارهايACR (American College of Romatology) انجام شد و پس از خون گيري سطح خوني Anti CCP و ESR آنها چک شد. همچنين، اندکس فعاليت بيماري و VAS (Visual Analog Scale) محاسبه گرديد. ارتباط بين اندکس فعاليت بيماري (DAS28)، ESR، VAS، تعداد مفاصل متورم و تعداد مفصل دردناک با سطحAnti CCP  به وسيله آزمون هاي آماري Mann-Whitney،Levene ،t  و Kolomogrov-Smirnov آناليز شد.
نتايج: ميانگين اندكس فعاليت بيماري در بيماران با Anti CCP مثبت؛ ۱۱٫۵±۴٫۷ و در بيماران با Anti CCP منفي؛ ۸٫۶±۱٫۴ بود (p=0.023). تعداد مفاصل و تعداد مفاصل دردناك در گروه Anti CCP مثبت بيشتر از گروه ديگر بود (به ترتيب، ۲٫۳±۲٫۱ در برابر ۱٫۱±۰٫۷ مفصل؛ p=0.031 و ۶٫۱±۴٫۶ در برابر ۳٫۶±۱٫۸ مفصل؛ p=0.046). ميانگين ESR افراد Anti CCP مثبت و منفي به ترتيب ۳۶٫۸±۲۴٫۸ و ۱۰٫۳±۶٫۷ بود (p<0.0001) و ميانگين VAS آنها نيز به ترتيب ۴۲٫۱±۳۲٫۸ و ۱۸٫۸±۹٫۱ بود (p=0.007).
نتيجه گيري: با توجه به اينكه بين سطح خوني Anti CCP و اندکس فعاليت بيماري ارتباط معني داري وجود داشت، مي توان از اين تست در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد به عنوان عامل پيش بيني کننده فعاليت بيماري استفاده کرد.