مقاله بررسي ارتباط سفالومتريک ابعاد صورت و موقعيت ساژيتالي و عمودي دندانهاي قدامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سفالومتريک ابعاد صورت و موقعيت ساژيتالي و عمودي دندانهاي قدامي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع صورت
مقاله دندان قدامي
مقاله ساژيتال
مقاله عمودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآخوندي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: مومني سيده نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به تعادل موجود بين اجزاي فک و صورت در هر فرد، توصيف ارتباط پارامترهاي دنداني و اسکلتي مي تواند به تشخيص و درمان مال اکلوژن ها و تعيين موقعيت دندانها کمک کند، لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسي و تعيين ميزان همبستگي تغييرات ساژيتال و عمودي دنداني و استخواني در هماهنگي با مال اکلوژن موجود مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي ۸۹ لترال سفالوگرام افراد در محدوده سني ۱۴-۱۸ سال مورد بررسي قرار گرفت. با مطالعه کست هاي تشخيصي، نمونه ها به دو گروه دارا و فاقد کراودينگ تقسيم شدند. راديوگرافي ها تريس شده و ضريب همبستگي Pearson بين پارامترهاي بيانگر ابعاد صورت و پارامترهاي نشان دهنده موقعيت ساژيتالي و عمودي دندانهاي قدامي تعيين گرديد.
يافته ها: ۵۱ نفر از افراد مورد بررسي کراودينگ قدامي داشتند. در اين گروه همبستگي بالايي (p.v<0.001) بين  ANBباU1 to SN ،U1 to FH ،U1 to NA (mm)  و بين SNB و U1 to FH وU1 to SN ، نيز بين Jaraback index باL1 to MP ، IMPA و SNB ،همچنين بين FMA با IMPA و FMIA و بين Basal Angle و IMPA ديده شد. در ۳۹ نفر بدون کراودينگ قدامي ANB باL1 to NB ،SN-GoGn  با SNB و FMIA همبستگي بالايي داشتند،U1 to FH باFMA ، SN-GoGn و L1 to MP چنين همبستگي را نشان دادند L1 to NB (mm) با L1 to MP هم، چنين بودند.
نتيجه گيري: بين موقعيت دندانهاي قدامي و ابعاد صورت همبستگي وجود دارد که نشانه تعادل بين آنهاست و براي داشتن درمان با ثبات پس از درمان نيز ايجاد تعادل بايد مدنظر قرار گيرد.