مقاله بررسي ارتباط شدت استرس با کيفيت زندگي در بيماران تحت همودياليز بيمارستان هاي شهرستان ساري در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شدت استرس با کيفيت زندگي در بيماران تحت همودياليز بيمارستان هاي شهرستان ساري در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله استرس
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پور ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پور ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران همودياليزي براي ادامه زندگي تحت دياليز قرار مي گيرند و اين امر محدوديت هاي خاصي را بر بيماران تحميل مي کند که باعث اختلال در کيفيت زندگي آنان مي گردد. همچنين استرس هاي ناشي از همودياليز سبب مي شود تا از کيفيت زندگي پاييني برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط شدت استرس و کيفيت زندگي در بيماران تحت همودياليز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي بر روي ۱۰۰ بيمار تحت همودياليز در دو مرکز دياليز شهرستان ساري در سال ۱۳۸۷ انجام شد. همگي بيماران در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند و داده ها به وسيله پرسشنامه سه قسمتي (خصوصيات فردي، کيفيت زندگي و شدت استرس) جمع آوري گرديد. در اين مطالعه ابتدا کيفيت زندگي و سپس شدت استرس بيماران تحت همودياليز بررسي شد و براي تلخيص داده ها از آمار توصيفي در نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه، ۵۳ نفر مرد و ۴۷ نفر زن بودند. همچنين ۴۲ درصد بيماراني که کيفيت زندگي آنان تا حدي مطلوب بود، از شدت استرس متوسطي برخوردار بودند. نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که با افزايش شدت استرس، کيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز کاهش مي يابد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که با افزايش شدت استرس، کيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز کاهش مي يابد.