مقاله بررسي ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان استقلال دانش موزان نوجوان مدارس شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان استقلال دانش موزان نوجوان مدارس شهر تبريز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه تربيتي والدين
مقاله استقلال عاطفي
مقاله استقلال رفتاري
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفاطمي نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رضايي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيوه تربيتي والدين پيامدهاي مهمي را براي رشد و نمو رواني – اجتماعي نوجوانان، ارتباطات خانوادگي آن ها، موفقيت‌هاي تحصيلي، توانايي هاي تصميم گيري و كسب اعتماد به نفس به دنبال دارد. نتايج مطالعات درباره ارتباط شيوه تربيتي والدين با استقلال نوجوانان متفاوت بوده و بحث نگيز مي باشد. پژوهش حاضر به منظور تعيين ارتباط شيوه تربيتي والدين با استقلال دانش موزان نوجوان مدارس شهر تبريز انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي تعداد ۳۶۰ نفر دانش موز نوجوان از مدارس دولتي شهر تبريز به روش نمونه گيري خوشه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها را پرسشنامه هاي تعيين شيوه تربيتي والدين، استقلال عاطفي و استقلال رفتاري تشكيل داده است. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس يافته ها ۳۹٫۷ درصد از دانش موزان نوجوان شيوه تربيتي والدين را اقتدارمنش گزارش كرده بودند. همچنين ارتباط آماري معني داري بين شيوه تربيتي والدين با استقلال عاطفي (P<0.05) و استقلال رفتاري دانش‌آموزان (P<0.05) وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه اكثريت نوجوانان شيوه تربيتي اقتدارمنش را گزارش كرده بودند و اين شيوه ارتباط معني داري با ساير متغيرها داشت، لذا آموزش والدين درباره پيامدهاي شيوه تربيتي آن ها براي فرزندان و خصوصيات دوره نوجواني موجب دستيابي صحيح نوجوانان به استقلال مي شود. اين آموزش مي تواند توسط پرستاران بهداشت روان در مدارس براي والدين صورت گيرد.