مقاله بررسي ارتباط شيوه هاي مقابله اي با سلامت رواني در بيماران ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۸۰ تا ۴۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شيوه هاي مقابله اي با سلامت رواني در بيماران ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله روش هاي مقابله اي
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي موحد فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شرقي افشان
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنيا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديلمي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي سوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از بيماري هاي مزمن شايع که باعث به خطر افتادن سلامت رواني افراد مي شود ديابت است به طوري که بيش از ۱۰۰ ميليون نفر در جهان مبتلا به ديابت هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه سلامت رواني با روش هاي مقابله اي بيماران ديابتي مي باشد.
روش کار: در اين پژوهش علي مقايسه اي ۱۹۳ بيمار (زن و مرد) مبتلا به ديابت به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. بيماران ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل در سال ۸۶-۱۳۸۵ در کنار افراد سالم مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي لازم با استفاده از پرسش نامه گردآوري و با استفاده از آزمون آماري تحليل رگرسيون چند متغيره تحليل گرديدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که در افراد مبتلا به ديابت، ۵۴ درصد مشکوک به اختلال رواني هستند. همچنين نتايج مربوط به تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد كه روش هاي مقابله اي گريز اجتناب (P<0.001)، حل مدبرانه مساله (P<0.01)، و مقابله رويارويي (P<0.01) به ترتيب اولويت مي توانند سلامت رواني را پيش بيني کنند.
نتيجه گيري: سهم روش مقابله اي گريز اجتناب در پيش بيني سلامت رواني بيماران ديابتي بالاتر از ساير روش هاي مقابله است. ناآگاهي در مورد روش هاي مناسب برخورد با مشکلات باعث استفاده بيماران ديابتي از روش هيجان مدار گريز اجتناب، آرامش لحظه اي حاصل از آن و گرفتار شدن در چرخه معيوب بيماري مي شود.