مقاله بررسي ارتباط صفات شخصيت اسکيزوتايپي با الگوي پنج عاملي شخصيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط صفات شخصيت اسکيزوتايپي با الگوي پنج عاملي شخصيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوتايپي
مقاله صفات
مقاله الگوي پنج عاملي
مقاله شخصيت
مقاله نمونه هاي غيرباليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بسياري از رفتارهاي نابهنجار را مي توان نوعي اغراق در صفات پنج گانه شخصيتي بهنجار به شمار آورد. از ميان اختلالات شخصيت، شخصيت اسکيزوتايپي بر اساس الگوي پنج عاملي کمتر تبيين شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه شخصيت اسکيزوتايپي با الگوي پنج عاملي شخصيت در ايران است.
روش: اين پژوهش که از نوع توصيفي – مقطعي است، در يک بررسي زمينه يابي انجام شد. بدين منظور نمونه اي به حجم ۳۱۹ نفر، با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و آزموده شد. شرکت کنندگان به مقياس شخصيت اسکيزوتايپي و مقياس پنج بزرگ پاسخ دادند. داده ها با روش رگرسيون چندمتغيري گام به گام تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که شخصيت اسکيزوتايپي با روان نژندي گرايي همبستگي مثبت و با برون گرايي همبستگي منفي دارد. تحليل رگرسيوني بر اساس يافته هاي حاضر نشان داد با اين که وظيفه شناسي و توافق جويي به تنهايي با اسکيزوتايپي رابطه اي ندارند، ولي براي تبيين شخصيت اسکيزوتايپي، اضافه شدن آنها به روان نژندي گرايي و برون گرايي ضروري است. برون گرايي در زنان و روان آزردگي در مردان، بيش از ساير صفات شخصيتي، قدرت تبيين شخصيت اسکيزوتايپي را دارد.
نتيجه گيري: اين يافته ها در راستاي تحقيقات قبلي، با نمونه هاي باليني متشکل از اختلال شخصيت اسکيزوتايپي و اسکيزوفرنيا تفسير شد. نقش جنسيت در کيفيت ارتباط صفات شخصيت اسکيزوتايپي، با الگوي پنج عاملي شخصيت مورد تاکيد است.