مقاله بررسي ارتباط عفونت مجاري ادراري بدون علامت با برخي از متغيرهاي دموگرافيك در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان بهار در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط عفونت مجاري ادراري بدون علامت با برخي از متغيرهاي دموگرافيك در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان بهار در استان همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باكتريوري
مقاله بدون علامت
مقاله حاملگي
مقاله يوروپاتوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيار ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بهار سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني محمديوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتبـاط بيـن شيـوع عـفونت مجاري ادراري و حـاملگي موضـوع قابل توجـهي براي محققـين محســـوب مي گردد. تغييرات فيزيولوژيك ناشي از تغييرات هورموني در هنگام حاملگي، به تغيــير تركيبات شيميايي ادرار و تسهيل در رشد ميكروارگانيسم ها منجر مي گردد.  هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع باكتريوري بدون علامت و ارتباط آن با برخي از متغيرهاي دموگرافيك در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان  بهار همدان بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، ۳۷۷ نفر از زنان باردار در سه ماهه اول حاملگي (که از نظر سن، تحصيلات، سابقه عفونت ادراري، تعداد باروري، سابقه سقط جنين، پروتئين اوري و پيوري طبقه بندي شده بودند) مورد بررسي قرار گرفتند. جمع آوري نمـونه از طريق نمونه گيري به روش ادرار ميانه انجام گرفته است. نمونه هاي ادرار با لوپ كاليبره بر روي محيط هاي كشت بلاد آگار و ائوزين متيلن بلو(EMB)  تلقيح وانكوبه گرديدند. در صورتي كه تعداد ۱۰۵ ارگانيسم در هر سي سي ادرار وجود داشت، كلني هاي ظاهر شده بررسي مي شد. تجزيه شيميايي ادرار به وسيله نوار ادرار انجام گرفت و به منظور بررسي ميكروسكوپيك، ۱۰ سي سي از ادرار سانتريفوژ شده و رسوب آن مورد مطالعه قرار گرفت. آنتي بيوگرام باكتري هاي ايزوله شده با روش ديسک ديفيوژن بر اساس متد کربي بائر انجام گرفت.
يافته هاي پژوهش: نتايج به دست آمده نشان داد كه ۱۰٫۱ درصد از نمونه ها داراي باكتريوري بدون علامت و ۷۳٫۷ درصد داراي پيوري بوده اند. نتايج مطالعه هم چنين نشان مي دهد که بين عفونت ادراري بدون علامت با سن، تحصيلات، تعداد باروري، سابقه سقط و پروتئين آوري ارتباط معني داري وجود ندارد، اما اين ارتباط از نظر پيوري معني دار است. بيشترين ارگانيسم هاي ايزوله شده شامل: اشريشيا كلي (۶۸٫۴ درصد)، استافيلوكوك اپيدرميديس (۱۰٫۵ درصد)، كلبسيلاپنومونيه (۷٫۹ درصد)، و استرپتوكوك فكاليس (۵٫۳ درصد)، مي گردد. نتايج آنتي بيوگرام نشان داد كه كوتريموكسازول و نيتروفورانتوين، آنتي بيوتيك هاي مناسبي براي درمان بيماران هستند.
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه هر چند پيوري نشانه اصلي التهاب محسوب مي گردد، چنان چه باكتريوري بدون علامت به استناد پيوري بررسي شود، ۲۶٫۳ درصد از موارد عفونت از دست خواهند رفت، که امري قابل ملاحظه مي باشد. هم چنين با توجه به فراواني باكتريوري بدون علامت (بيش از ۶ درصد)، انجام كشت ادرار در زنان حامله در منطقه مورد مطالعه توصيه مي گردد.