مقاله بررسي ارتباط علايم روانپزشکي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط علايم روانپزشکي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله دانشجويان
مقاله علايم روانپزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدسلمان
جناب آقای / سرکار خانم: مراثي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي فرد فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: برخي مطالعات نشان داده اند كه ۱۴ درصد از كاربران اينترنت، مبتلا به علايم رفتارهاي وسواسي، حالت روان شيدايي، افسردگي و جز اين ها هستند. همچنين در مطالعاتي به ويژگيهايي نظير انزواي اجتماعي،عزت نفس پايين و…. اشاره شده است. اين مطالعه به تعيين ارتباط ميان اعتياد به اينترنت و علايم روانپزشکي مي پردازد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي تعداد ۱۲۰ نفر از كاربران دانشجوي شهر اصفهان به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيک ،تشخيصي اعتياد به اينترنت (YDQ) ،پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ(IAT)  و پرسشنامه S-CL-90-R توسط گروه نمونه تکميل شده و در نهايت نمرات علايم روانپزشکي از روي نمرات اعتياد به اينترنت آنان پيش بيني شد. همچنين ميانگين نمرات علايم روانپزشکي در افراد معتاد به اينترنت و غيرمعتاد نيز مقايسه شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري آناليز کواريانس چندمتغيره و رگرسيون لجستيک توسط نرم افزارSPSS 12  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بر اساس يافته هاي اين مطالعه تفاوت معني داري ميان ميانگين علايم روانپزشکي در تمامي خرده مقياسها در پرسشنامه
S-CL-90-R و سه شاخص GSI,PSDI,PST در دو گروه معتاد به اينترنت و کاربر عادي وجود دارد (P<0.001). همچنين نتايج نشان داد که همبستگي مثبت و معني داري بين نمرات علايم روانپزشکي (نظير افسردگي، اضطراب، خودبيمارانگاري، وسواس، حساسيت بين فردي، پرخاشگري،پارانويا، فوبيا و روانپريشي) و سه شاخص GSI,PSDI,PST با اعتياد به اينترنت وجود دارد (P<0.01). همچنين اعتياد اينترنتي با کنترل جنسيت بر علايم روانپزشکي نه گانه تاثيرگذار بود.
نتيجه نهايي: با توجه به نتايج اين مطالعه جاي آن دارد به پديده اعتياد اينترنتي به عنوان يک مشکل رواني که اغلب گريبانگير نسل جوان و آينده ساز جامعه مي باشد توجه جدي مبذول گردد و متخصصين روانپزشکي و روانشناسي که در امر بهداشت روان فعاليت مي کنند لازم است تا در مورد مشکلات رواني ناشي از اعتياد اينترنتي نظير اضطراب، افسردگي، پرخاشگري، نارضايتي شغلي و تحصيلي در ميان معتادان به اينترنت آگاهي داشته باشند.