مقاله بررسي ارتباط علايم و عوارض بيماري برگر با ميزان حساسيت به سرما و توزيع فصلي بيماران مراجعه کننده به بيمارستان شهداي تجريش تهران طي سال هاي ۱۳۸۰ – ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط علايم و عوارض بيماري برگر با ميزان حساسيت به سرما و توزيع فصلي بيماران مراجعه کننده به بيمارستان شهداي تجريش تهران طي سال هاي ۱۳۸۰ – ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري برگر
مقاله حساسيت به سرما
مقاله علايم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرشت محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيداميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حساسيت به سرما يا تشديد درد در مواجهه با سرما، از زودرس ترين علايم بروز بيماري برگر است. اين طرح با هدف تعيين ميزان حساسيت به سرما و توزيع فصلي مراجعات بيماران مبتلا به بيماري برگر مراجعه کننده به بيمارستان شهداي تجريش تهران از تاريخ ۱/۷/۸۰ لغايت ۱/۷/۸۶ انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي گذشته نگر انجام شد، بدين ترتيب که از بين بيماران مبتلا به بيماري برگر، مراجعه کننده به بيمارستان شهداي تجريش، تعداد ۲۰۵ نفر به روش غيرتصادفي ساده انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز طرح با توجه به اطلاعات موجود در پرونده و مصاحبه با بيماران به دست آمد و در برگه هاي اطلاعاتي از پيش آماده شده يادداشت شد.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۱۳٫۰۸±۴۵٫۹۶ سال بود. ۱۹۷ نفر (۹۶٫۱%) مرد و ۸ نفر (۳٫۹%) زن بودند. ۱۹۰ نفرSmoker Active (%92.7)  و ۱۵ نفر  Passive Smoker (%7.3)بودند. فصل شروع اولين علايم بيماري برگر در ۳۶ نفر (۱۷٫۶%) بهار، ۲۶ نفر (۱۲٫۷%) تابستان، ۶۲ نفر (۳۰٫۲%) پاييز، ۸۱ نفر (۳۹٫۵%) زمستان بود. در بين ۲۰۵ نفر بيمار، در اولين مراجعه ۱۷۰ نفر (۸۲٫۹%) داراي زخم و ۲۸ نفر (۱۳٫۷%) داراي گانگرن بودند، که در ۶۶ نفر (۳۲٫۲%) آمپوتاسيون انجام شد. تمام بيماران در تمام مراجعات ماه هاي مختلف سال داراي درد بودند و با سرما دچار تشديد درد مي شدند. تعداد مراجعات بعد از اولين مراجعه کاهش قابل ملاحظه اي داشته است که احتمالا به دليل بهبود علايم در اين بيماران به دنبال قطع سيگار، اجتناب از سرما و درمان هاي مختلف مي باشد. يعني با تدابيري همانند قطع سيگار، دارو و سمپاتکتومي، مراجعات بعدي کاهش ميابد.
نتيجه گيري: اکثر بيماران مبتلا به برگر اولين علايمشان در ابتداي بروز بيماري برگر در فصول سرد سال يعني ترتيب زمستان و پاييز شروع مي شود. بيماران برگري در مرحله حاد علايم نسبت به سرما حساس هستند، يعني دچار تشديد درد مي شوند. به نظر مي رسد که قطع مصرف سيگار، تجويز دارو، سمپاتکتومي و راه هاي ديگر درماني، به تدريج مراجعات بعدي بيماران را کاهش مي دهد.