مقاله بررسي ارتباط عوامل بهداشتي و عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي آموزشي ياسوج بر اساس نظريه انگيزشي هرزبرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط عوامل بهداشتي و عوامل انگيزشي با رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي آموزشي ياسوج بر اساس نظريه انگيزشي هرزبرگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل انگيزشي
مقاله عوامل بهداشتي
مقاله كاركنان بيمارستاني
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوداصل ايروان
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان بهبهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضانژاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اثربخشي و موفقيت يك سازمان  به عملكرد كاركنان و ميزان رضايت آنها بستگي دارد. در اين مطالعه رابطه موجود ميان عوامل بهداشتي و انگيزشي بر ميزان رضايت كاركنان بيمارستان هاي آموزشي ياسوج بر اساس نظريه انگيزشي هرزبرگ بررسي شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- مقطعي است كه در آن ۱۰۰ نفر از كاركنان بيمارستان هاي آموزشي شهر ياسوج به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه اي استاندارد بود و براي تعيين ميزان اهميت هر يك از عوامل بهداشتي و انگيزشي موثر بر عملكرد كاركنان از مقياس پنج درجه اي ليكرت استفاده شد.
يافته ها: از ميان عوامل بهداشتي، «وجود شرايط مناسب در محيط كار» و «امنيت شغلي در سازمان» و از ميان عوامل انگيزشي، «احساس مسووليت در كار» و «احساس موفقيت در كار» مهم ترين عوامل موثر بر عملكرد كاركنان بودند. عوامل انگيزشي اهميت بيشتري در ارتقاي عملكرد كاركنان داشتند. اكثر كاركنان «مسايل رفاهي»، «بي عدالتي»، «عدم شايستگي و صلاحيت مديران»، «عدم رضايت از توجه و قدرداني مديران»، را مهمترين عوامل بازدارنده در بهبود عملكرد خود مي دانستند. بين سن و وضعيت حقوقي با هر يك عوامل بهداشتي موثر بر عملكرد كاركنان رابطه معني داري وجود داشت. بين جنس، وضعيت تاهل، سابقه كار، وضعيت استخدامي و وضعيت تحصيلي با هر يك عوامل بهداشتي و انگيزشي موثر بر عملكرد كاركنان رابطه معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه توجه و برنامه ريزي جهت تامين ۶ عامل «وجود شرايط مناسب در محيط كار»، «امنيت شغلي در سازمان»، «خط مشي و مقررات اداري»، «حقوق و دستمزد كافي»، «احساس مسووليت در كار»، احساس موفقيت در كار، و «مورد علاقه بودن كار» مي تواند در بهبود عملكرد كاركنان مثمرثمر باشد.