مقاله بررسي ارتباط عوامل خطر قلبي عروقي با تغييرات الکتروکارديوگرام “برنامه قلب سالم اصفهان” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۳۲ تا ۸۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط عوامل خطر قلبي عروقي با تغييرات الکتروکارديوگرام “برنامه قلب سالم اصفهان”
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات ايسکميک
مقاله الکتروکارديوگرام
مقاله عوامل خطر قلبي عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني‌ محمدآرش‌
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زادگان نضال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات متعدد ارتباط بين تغييرات الکتروکارديوگرافيک با ميزان شيوع مرگ و مير بيماري هاي قلبي عروقي را نشان داده است. مطالعه حاضر جهت بررسي ارتباط تغييرات الکتروکارديوگرافي (ECG) با عوامل خطر قلبي عروقي انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه بر روي ۳۳۴۳ نفر از افراد بالاي ۳۵ سال در برنامه قلب سالم اصفهان انجام شد. اطلاعات دموگرافيک، شيوه زندگي، شاخص توده بدني، دور شکم و فشارخون ثبت شد. کلسترول تام، HDL، LDL، تري گليسيريد سرم و قندخون ناشتا اندازه گيري شد. اطلاعات الکتروکارديوگرافيک بر اساس پروتکل مينه سوتا ثبت شد. داده ها به کمک نرم افزار آماري SPSS 15 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تغييرات ايسکميک در خانم ها بيش از ۵/۱ برابر آقايان بود (P<0.05) مقايسه متغيرهاي شيوه زندگي نشان داد که ميزان فعاليت فيزيکي، برخلاف انديکس تغذيه اي، به طور معني داري در افراد بدون تغييرات ايسکميک، بالاتر از افراد با تغييرات ايسکميک بوده است (P<0.05). مصرف سيگار، شاخص توده بدني، محيط شکم و فشارخون سيستوليک و دياستوليک در گروه با تغييرات ايسکميک به طور معني داري بالاتر بود (P<0.05)، ميانگين کلسترول تام، HDL و LDL در گروه با تغييرات ايسکميک به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05)، اما تري گليسيريد و قندخون ناشتا در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع تغييرات ايسکميک در الکتروکارديوگرافي افراد به ظاهر سالم که داراي شيوه نادرست زندگي و يا ريسک فاکتورهاي بيماري هاي قلبي عروقي هستند، لازم است اين نکات هنگام بررسي الکتروکارديوگرام اين افراد درنظر گرفته شود و در تشخيص بيماري هاي ايسکميک از روي الکتروکارديوگرام دقت بيشتري به عمل آيد.