مقاله بررسي ارتباط عوامل شغلي و دموگرافيك با شدت وريدهاي واريسي پاي پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط عوامل شغلي و دموگرافيك با شدت وريدهاي واريسي پاي پرستاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وريدهاي واريسي
مقاله عوامل شغلي
مقاله عوامل دموگرافيک
مقاله پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: واريس اندام تحتاني يكي از شايعترين آسيب هايي است كه در نتيجه فعاليت هاي شغلي سخت ايجاد و به مرور زمان بر شدت آن افزوده مي شود. اين آسيب ها مي توانند هزينه هاي زيادي را به فرد و جامعه تحميل كنند. لذا اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط عوامل شغلي و دموگرافيك با شدت واريس اندام تحتاني در پرستاران بيمارستان هاي آمل انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه بروش توصيفي-مقطعي بروي ۲۰۳ پرستار شاغل در بيمارستان هاي شهر آمل انجام شد. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه اي بود كه از طريق مصاحبه و معاينه فيزيكي بر اساس فرم بازنگري استاندارد CEAP تكميل گرديد.
يافته ها: ۱۴۵ نفر از واحدهاي مورد پژوهش زن و ۹/۷۳% از پرستاران مبتلا به وريد هاي واريسي با شدت هاي متفاوت بودند  (95CI: 65-77)ارتباط معني داري بين جنس مونث، سن، (OR=1.21)BMI، انجام ورزش منظم(OR=0.31) ، سابقه خانوادگي، وزن و از ميان عوامل شغلي، ساعات اضافه كار (OR=1.01) ، سابقه كار، ايستادن سرپا (OR=2.3) و نشستن در بخش با شدت وريدهاي واريسي پا وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به ابتلا تعداد زيادي از پرستاران اين مطالعه به واريس اندام تحتاني با شدت هاي متفاوت و تاثير بسياري از عوامل شغلي و دموگرافيك، به نظر مي رسد آموزش هاي لازم به منظور كاهش از كار افتادگي و صرف هزينه هاي درماني در جهت تعديل عوامل خطر و پيشگيري از ايجاد واريس و تشديد آن ضروري باشد.