مقاله بررسي ارتباط غلظت سرمي ويسفاتين با ديابت بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط غلظت سرمي ويسفاتين با ديابت بارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله آديپوکين ها
مقاله ويسفاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عطار محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: معيني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: جاناني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهريون مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد موجود نشان مي دهند که ويسفاتين نقش مهمي در تنظيم هموستاز گلوکز و حساسيت به انسولين دارد. هدف از اين مطالعه بررسي سطح غلظت سرمي ويسفاتين با ديابت بارداري و ارتباط آن با برخي از متغيرهاي تن سنجي و پروفايل هاي چربي و قندخون بود.
روش ها: در اين پژوهش مقطعي، ۷۰ زن باردار بين هفته ۲۴ تا ۲۸ بارداري مورد بررسي قرار گرفتند. ۳۵ زن مبتلا به ديابت بارداري و ۳۵ زن باردار سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. اين افراد از لحاظ توده بدني و سن در دو گروه جور شدند. غربالگري با آزمون تحمل ۵۰ گرم گلوکز خوراکي انجام شد. تشخيص ديابت بارداري بر اساس معيار کارپنتروکوستان صورت گرفت. از تست هاي قندخون ناشتا و تست تحمل ۱۰۰ گرم گلوکز خوراکي به منظور کمک به تشخيص ديابت بارداري استفاده شد.
يافته ها: ميزان ويسفاتين سرم در افراد مبتلا به ديابت بارداري به طور معني داري پايين تر (۵٫۲۹±۰٫۴۷ ng/ml در مقابل P<0.05, 7.76±۰٫۵۳ ng/ml) از گروه باردار سالم بود. ارتباط آماري معني داري بين سطح ويسفاتين سرم و ساير متغيرهاي نمايه توده بدني، وزن، قد، سن، پروفايل چربي، فشارخون سيستول و دياستول، انسولين و HOMA مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که سطح ويسفاتين سرم مبتلايان به ديابت بارداري در مقايسه با گروه کنترل کمتر است. اين نتايج ارتباط احتمالي غلظت ويسفاتين را با ابتلا به ديابت بارداري نشان مي دهد. هرچند مطالعات بيشتري در اين زمينه براي آشکارشدن سازوکار آديپوکين ها در پيشگويي ابتلا به ديابت بارداري مورد نياز است.