مقاله بررسي ارتباط غلظت هموگلوبين و شاخص توده بدني ما در در سه ماهه اول نخستين بارداري با وزن هنگام تولد نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط غلظت هموگلوبين و شاخص توده بدني ما در در سه ماهه اول نخستين بارداري با وزن هنگام تولد نوزاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين مادر
مقاله وزن پايين هنگام تولد
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي درخانه رويا
جناب آقای / سرکار خانم: ميربلوك فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شارمي سيده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنيا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جوافشاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حدود ۷/۷% کل نوزادان متولد شده در جهان داراي وزن پايين هنگام تولد هستند. همچنين ۵۶% زنان باردار در کشورهاي در حال توسعه، ۱۸% در کشورهاي توسعه يافته و ۸۰% در جنوب آسيا مبتلا به کم خوني مي باشند. نتايج مطالعات در مورد ارتباط ميان ميزان غلظت هموگلوبين مادر و وزن موقع تولد نوزاد، ضدونقيض مي باشد و در کتاب هاي رفرنس زنان و زايمان نيز در مورد اين ارتباط نکته خاصي ذکر نشده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ارتباط غلظلت هموگلوبين و شاخص توده بدني مادر در سه ماهه اول نخستين بارداري با وزن موقع تولد مي باشد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه تحليلي مقطعي، پرونده ۵۵۵ مادر باردار اول زا مراجعه کننده به ۵ مرکز بهداشتي درماني شهر رشت، بين شهريور ۸۳ تا شهريور ۸۶، که حاوي کليه اطلاعات مورد نياز مطالعه، از جمله سن، قد، وزن و هموگلوبين مادر و وزن هنگام تولد بودند، به طور تصادفي انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند. البته مادراني که داراي فاکتورهاي دخالت کننده بر وزن هنگام تولد بودند، مانند زايمان پره ترم، ناهنجاري هاي جفتي و ژنتيکي، بيماري هاي مزمن و استفاده از داروهاي خاص، از مطالعه ما حذف شدند. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه ارتباط معني داري ميان غلظت هموگوبين مادر در سه ماهه اول نخستين بارداري و وزن موقع تولد نوزاد وي به دست نيامد. همچنين اين ارتباط بر حسب عامل دخالت کننده سن مادر نيز معني دار نشد، اما اين ارتباط در شاخص توده بدني بيشتر از ۳۰kg.m2 معني دار بود (P=0.041 R=0.225) و در مطالعه ما فراواني نسبي وزن کم هنگام تولد ۴% و ماکروزومي ۵% بود. همچنين ميزان فراواني نسبي کم خوني در مادران باردار مطالعه ما ۲۱٫۳% بود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه ميان غلظت هموگلوبين در سه ماهه اول نخستين بارداري و وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط معني داري وجود ندارد. ميزان فراواني نسبي وزن کم هنگام تولد در جامعه مورد مطالعه ما از ميزان متوسط جهاني کمتر است. همچنين ميزان فراواني نسبي کم خوني در مادران باردار مطالعه ما از کشورهاي در حال توسعه کمتر و از کشورهاي توسعه يافته کمي بيشتر است.