مقاله بررسي ارتباط فاكتورهاي آناليز اسپرم با پيامد درمان ناباروري به روش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط فاكتورهاي آناليز اسپرم با پيامد درمان ناباروري به روش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)؛ آناليز اسپرم
مقاله لكوسيتواسپرمي
مقاله اسپرماتوزوييد
مقاله حاملگي
مقاله ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه فريده
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آگهي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: همه بيماران از روش تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم  (Intra Cytoplasmic Sperm Injection-ICSI)نفع نمي برند. تثبيت اينكه چه فاكتورهايي برروي موفقيت ICSI موثر هستند، در تعيين پيش آگهي بيماران مي تواند مفيد باشد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ارتباط فاكتورهاي مختلف آناليز سيمن بر پيامد درمان ناباروري به روش تزريق داخل سيتوپلامي اسپرم (ICSI) بود.
روش كار: اين مطالعه به صورت مورد – شاهدي گذشته نگر بر روي ۵۲۳ زوج نابارور كانديد
 ICSIصورت گرفت. پس از انجام ICSI آزمايش  b-HCGمثبت در دو نوبت باتيتر افزاينده به عنوان حاملگي در نظر گرفته شد. نتايج آناليز سيمن در دو گروه با حاملگي مثبت و منفي با يكديگر مقايسه شد. مقايسه اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري t-test و كاي دو (Chi2) صورت گرفت و آناليز آماري با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS V.16انجام شد.
يافته ها: از ۵۲۳ مورد (%۲۰٫۲)، ۱۰۶ مورد حاملگي مثبت داشتند (گروه حامله) و ۴۱۷ مورد حاملگي نداشتند (گروه غير حامله). غلظت اسپرم (۴۹٫۱۰±۲٫۷۸ ميليون در گروه حامله و ۴۲٫۵۱±۱٫۴۷ ميليون در گروه غير حامله، P=0.043)، درصد ناهنجاري سراسپرم (۶۵٫۰۸±۱٫۶۷ درصد در گروه حامله و ۶۹٫۴۸±۰٫۸۳ درصد در گروه غير حامله، P=0.019)، آگلوتيناسيون بيش از نرمال اسپرم (%۲۰٫۸ آگلوتيناسيون زياد در گروه حامله و %۱۰٫۳ آگلوتيناسيون زياد در گروه غير حامله، P=0.006) و لوكوسيتواسپرمي (۱٫۰۴±۰٫۰۹ در گروه حامله و ۱٫۴۱±۰٫۱۴ در گروه غير حامله، P=0.026) در دو گروه اختلاف معني داري داشتند. ساير پارامترهاي سيمن شامل ناهنجاري دم اسپرم، حجم سيمن، ناهنجاري گردن سيمن، و حركت سيمن در دو گروه تفاوت معني دار نداشتند.
نتيجه گيري: بالاتر بودن غلظت سيمن،كمتر بودن ناهنجاري در سر اسپرم، و كمتر بودن لوكوسيتواسپرمي احتمال حاملگي در ICSI را افزايش مي دهد. بالا بودن آگلوتيناسيون احتمال حاملگي در ICSI را كم نميكند.