مقاله بررسي ارتباط قدرت عضلاني اندام هاي پاييني با سن در زنان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط قدرت عضلاني اندام هاي پاييني با سن در زنان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش سن
مقاله قدرت عضلاني
مقاله دينامومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي خطير رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: قدرت عضلاني از سبک زندگي افراد و فعاليتهاي فيزيکي و تفريحي آنها تاثير مي پذيرد. ضعف عضلات ضدجاذبه اندام پاييني نقش مهمي در سقوط افراد دارد. نظر به اهميت تعادل و قدرت در سلامت سالمندان، اهداف مطالعه حاضر بررسي اثر افزايش سن بر قدرت عضلاني و تعيين محدوده سني کاهش قدرت در زنان رده هاي سني ۲۱ تا ۸۰ سال بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي تعداد ۱۰۱ زن سالم شرکت کردند. آزمودني ها در ۶ گروه سني ۱۵ تا ۲۰ نفره قرار داده شدند. حداکثر نيروي ايزومتريک چهار گروه عضلاني در هر کدام از اندام هاي پاييني با استفاده از دستگاه دينامومتر دستي اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که نيروي عضلاني با افزايش سن به طور معني داري کاهش مي يابد (P<0.0001). تغيير نيرو در عضلات اکستانسور ران و دورسي فلکسور مچ پا از ۲۰ تا ۴۰ سالگي معنيدار نبود، اما بعد از آن بطور معني داري کاهش يافت (P<0.0001). نيروي عضلات اکستانسور زانو و ابداکتور ران تا ۵۰ سالگي تغيير معني داري نداشت، اما پس از آن به طور معني داري کاهش پيدا کرد.
استنتاج: باتوجه به نتايج بدست آمده مي توان پيشبيني کرد که با افزايش سن و کاهش نيروي عضلاني، ثبات و تعادل ايستاده افراد کاهش مي يابد. لذا برنامه ريزي براي فعاليت هاي جسمي کافي در گروه هاي در معرض خطر ضروري مي باشد و با اجراي برنامه هاي تمريني مناسب مي توان از اختلالات تعادلي و سقوط هاي احتمالي اين گروه از افراد پيشگيري کرد.