مقاله بررسي ارتباط مصرف قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري با افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۴ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط مصرف قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري با افسردگي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله قرص خوراکي پيشگيري از بارداري
مقاله تداوم مصرف قرص خوراکي پيشگيري از بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنابي انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري شايع ترين روش پيشگيري در سراسر جهان هستند. با توجه به شيوع بالاي استفاده از اين روش تداوم آن زياد نيست. اختلالات خلق و خو به عنوان يکي از اثرات قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري مطرح است به طوري که از عوامل موثر در عدم تداوم استفاده از قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري به شمار مي رود. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين استفاده از قرص هاي پيشگيري و ايجاد افسردگي در زنان بود.
روش کار: اين مطالعه توصيفي روي ۴۱۰ زن در فاصله ارديبهشت تا مهرماه سال ۱۳۸۸ در بيمارستان تامين اجتماعي شهر همدان انجام شد. نمونه ها با روش تصادفي سيستماتيک انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه ۲۰۵ نفري مصرف کننده قرص و بدون مصرف قرص قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز به کمک پرسش نامه دوقسمتي حاوي اطلاعات جمعيت شناختي و پرسش نامه استاندارد افسردگي ثبت شد. از نرم افزار آماري SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون مجذورکاي و فيشر براي تجزيه و تحليل داد ها استفاده شد.
يافته ها: بين مصرف قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري و نمره افسردگي ارتباط معني داري وجود داشت (P=0.006) و همچنين بين تداوم مصرف قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري و نمره افسردگي ارتباط معني داري وجود داشت (P=0.01).
نتيجه گيري: استفاده کنندگان قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري بيشتر در معرض افسردگي قرار مي گيرند.