مقاله بررسي ارتباط مصرف ماهي و کاهش خطر سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط مصرف ماهي و کاهش خطر سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ماهي امگا-۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزم آرا ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زاده عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 زمينه و هدف: مطالعات اپيدميولوژيكي زيادي نشان داده اند كه روغن ماهي به علت داشتن اسيدهاي چرب زنجيره بلند امگا -۳ موجود در ماهي، در برخي حيوانات خطر ايجاد تومور را كاهش مي دهد. پژوهش حاضر يك مطالعه مورد- شاهدي است كه به منظور تعيين ارتباط مصرف ماهي و خطر سرطان پستان انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت تحليلي گذشته نگر بر روي ۱۹۷ زن مبتلا به سرطان پستان شهرستان اهواز (مورد) و ۱۹۷ زن سالم (شاهد) انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه دموگرافيك، پرسش نامه عوامل باروري و موثر بر سرطان پستان و پرسش نامه تغذيه اي بود. شركت كنندگان در پژوهش از طريق پرسش نامه ها از لحاظ عوامل موثر بر سرطان پستان و همچنين مصرف ماهي در سال قبل از بيماري شان مصاحبه مي شدند. از آزمون آماري مجذور كاي جهت متغيرهاي كيفي و از آزمون من ويتني جهت بررسي متغير سن استفاده شد. سپس از مدل رگرسيون لجستيك جهت تحليل نهايي داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن در دو گروه مورد و شاهد به ترتيب ۰۳٫۹±۰۳٫۴۶ سال و ۹٫۷±۴۷٫۴۳ سال بود. در تحليل نهايي، مصرف ميگو(۰۱٫۰ (P=و كنسرو ماهي (۰۰۲٫۰(P=، با كاهش سرطان پستان ارتباط معنا داري داشت، اما ميزان مصرف ماهي، روش پخت و نوع ماهي پرورشي و دريايي تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: بين مقدار مصرف ماهي، نوع ماهي، روش پخت ماهي با سرطان پستان ارتباطي يافت نشد. اما در بررسي گونه متفاوت ماهي، مصرف ميگو و كنسرو ماهي با كاهش سرطان پستان ارتباط داشت.