مقاله بررسي ارتباط مهارت آگاهي واجي و عملکرد رياضي در دانش آموزان پايه اول دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط مهارت آگاهي واجي و عملکرد رياضي در دانش آموزان پايه اول دبستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد رياضي
مقاله آگاهي واجي
مقاله دانش آموز سال اول دبستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي پور اخترالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلويي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: تذهيبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يادگيري عددي يکي از اجزاي اساسي آموزش است و نقص در ادراک رياضي نه تنها عملکرد در مدرسه بلکه عملکرد زندگي روزمره را آسيب مي رساند. مطالعات تجربي کمي در زمينه فاکتورهاي شناختي موثر بر مهارت رياضي به ويژه در ميان کودکان دبستاني انجام شده است. لذا لازم است فاکتورهاي شناختي زير بنايي در رشد توانايي رياضي در جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار بگيرد و از آنجاييکه در حل مسايل اين حوزه تحصيلي از پردازش صداهاي گفتاري استفاده مي شود، آگاهي واج شناختي مي تواند از جمله اين فاکتورها باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي تحليلي و مقطعي بود و ۷۰ دانش آموز پايه اول که داراي هوش طبيعي بوده و سابقه مردودي در پايه اول و مشکلات شنوايي و زباني نداشتتند به صورت تصادفي انتخاب شدند و تحت آزمون آگاهي واجي و آزمون رياضات ايران کي مت قرار گرفتند. پس از اجراي آزمون برطبق دفترچه راهنما امتيازهاي آن در برگه هاي مربوطه ثبت شد و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مهارت کل آگاهي واجي و کل عملکرد رياضي با يکديگر ارتباط دارند (ضريب همبستگي ۰٫۹۴۷) و همچنين بين نمره هر يک ا ز خرده آزمونهاي مهارت آگاهي واجي و نمره هر يک از خرده آزمونهاي عملکرد رياضي در نمونه مورد بررسي ارتباط معناداري وجود دارد و بيشترين ارتباط مربوط به حذف واج مياني و شمارش با ضريب همبستگي ۰٫۷۴ و کمترين ارتباط مربوط به تجزيه واجي و هندسه با ضريب همبستگي ۰٫۴۲ مي باشد.
بحث: نتايج پژوهش حاضر با ساير پژوهش هاي انجام شده همخواني دارد ضريب همبستگي ميان دو متغيير در پژوهش هاي انجام شده متفاوت است که مي توان علت را به تفاوت در تعداد متغييرهاي مورد پژوهش، تقسيم بندي متفاوت از مهارت آگاهي واجي و عملکرد رياضي، آزمون هاي متفاوت استفاده شده در پژوهش ها نسبت داد.