مقاله بررسي ارتباط ميان جو ايمني و رفتارهاي ايمن در کارکنان خط توليد يکي از صنايع فلزي شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ميان جو ايمني و رفتارهاي ايمن در کارکنان خط توليد يکي از صنايع فلزي شهر اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ ايمني
مقاله جوايمني
مقاله رفتارهاي ايمن
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي شيرازه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فعاليت هاي ايمني بر کاهش ريسک محيط کار تمرکز دارند و تعداد خيلي کمي از فعاليت ها بر افزايش رفتارهاي ايمن تمرکز کرده اند. اين در حالي است که شواهد بيان مي کنند اعمال ناايمن پيش از وقوع هر اتفاق جدي به ميزان ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار روي مي دهند. در اين راستا فور و ويليامسون اظهار مي کنند، يکي از اجزاي ضروري جهت تلاش براي تهيه برنامه هاي افزايش رفتارهاي ايمن، داشتن آگاهي در مورد جو ايمني محيط کار است. بسياري از محققان متعتقدند، جو ايمني بر رفتارها تاثير مي گذارد و پيش بيني کننده ضروري رفتار است. به اين ترتيب ضرورت بررسي بيشتر رفتارهاي ايمن و ناايمن و جوايمني و همچنين بررسي ارتباط ميان آنها مشخص مي گردد.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي ۱۷۸ نفر از کارکنان خط توليد در يک صنعت سنگين فلزي صورت گرفته است. براي تعيين قابليت اعتماد پرسشنامه سازگاري داخلي مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين ساختار جوايمني از روش آناليز فاکتور استفاده شد.
يافته ها: آناليز منجر به يک پاسخ چهارعاملي شد که %۶۰٫۳۰ از واريانس کل را توصيف مي کرد.
همبستگي آشکار ميان عامل هاي تشکيل دهنده جو ايمني و رفتارهاي ايمن مشاهده شد. عامل هاي تشکيل دهنده جو ايمني همبستگي آشکار با متغيرهاي فردي نداشتند. در عوض، همبستگي آشکار ميان رفتارهاي ايمني و دومتغير فردي يعني سن و سابقه کار مشاهده شد. همبستگي آشکار ميان رفتارهاي ايمن و ميزان تحصيلات مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با نتايج به دست آمده مي توان گفت ارتباطي بين سن، سابقه کار و تحصيلات با جو ايمني وجود ندارد. اين نتيجه مويد اين مساله است که اين عامل هاي فردي احتمالا تاثيري بر جو ايمني ندارند و عوامل ديگري طبعا باعث تفاوت نگرش افراد به ايمني مي شود.