مقاله بررسي ارتباط ميان ناباروري با ميزان رضايت جنسي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ميان ناباروري با ميزان رضايت جنسي زوجين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري
مقاله باروري
مقاله رضايت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: ستارزاده نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي جليسه حديقه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناباروري يکي از بحران هاي پيچيده زندگي زوجين است که به فشارهاي عميق عاطفي و رواني بر روي زوجين منجر مي شود. آشفتگي، تنش، افسردگي، پايين بودن عزت نفس، نارضايتي زناشويي از پيامدهاي روان شناختي ناباروري هستند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين رابطه ميان ناباروري با ميزان رضايت جنسي زوجين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۵ در مرکز آموزشي – درماني الزهراي تبريز بر روي ۱۵۰ زوج نابارور و ۱۵۰ زوج باروري انجام شد که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اي مشتمل بر دو بخش مشخصات فردي-  اجتماعي زوجين و آزمون استاندارد رضايت جنسي لارسون جمع آوري شدند. داده  ها با آزمون هاي آماري تي مستقل و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تفاوت امتياز رضايت جنسي بين زوجين بارور و نابارور از لحاظ آماري معني دار نبود. ارتباط بين طول مدت ازدواج ((P<0.0005 وضعيت اقتصادي (P<0.0005)، طول مدت تشخيص ناباروري (P=0.004) و انجام آزمايش هاي تشخيصي (P=0.028) با رضايت جنسي از لحاظ آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير نامطلوب عدم رضايت جنسي در بروز مشکلات جسمي و رواني و حتي فروپاشي بنيان خانواده، توجه و تلاش در جهت کمک به رفع اين مساله اهميت بسياري دارد.