مقاله بررسي ارتباط ميزان عنصر روي سرمي زنان باردار با فاکتورهاي آنتروپومتريک نوزادان تازه متولد شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ميزان عنصر روي سرمي زنان باردار با فاکتورهاي آنتروپومتريک نوزادان تازه متولد شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله زنان باردار
مقاله آنتروپومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاصمي ذات اله
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يافته هاي متناقضي وجود دارد که نشان مي دهد کمبود روي سرمي زنان باردار ممکن است رشد جنين را تحت تاثير قرار دهد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط عنصر روي سرمي زنان باردار کاشاني با فاکتورهاي آنتروپومتريک نوزادان تازه متولد شده آنها در سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي از بين زنان باردار مراجعه کننده به پلي کلينيک نقوي، تعداد ۱۲۸ زن باردار و نوزادان تازه متولد شده آنها انتخاب شدند. غلظت روي سرمي در زنان باردار ۹-۶ ماهه و فاکتورهاي آنتروپومتريک نوزادان تازه متولد شده (قد، وزن و محيط دورسر) اندازه گيري شد. آنگاه شيوع کمبود آنها و ارتباط آنها با فاکتورهاي آنتروپومتريک نوزادان تازه متولد شده گزارش شد. براي تحليل داده ها از آزمون آماري تي مستقل و آناليز رگرسيون چند گانه پلکاني استفاده شد.
يافته ها: ميانگين وزن و قد نوزاداني که مادرانشان غلظت روي سرمي کمتر از مقدار نرمال در مقايسه با مقدار نرمال داشتند ۱۳۰٫۱ گرم و ۰٫۶ سانتي متر کمتر بوده است. ارتباط مستقيم معني داري بين قد نوزادان تازه متولد شده با ميزان روي سرمي زنان باردار وجود داشت (P=0.02).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که عنصر روي سرمي مادر بر روي قد نوزادان تازه متولد شده تاثير دارد.