مقاله بررسي ارتباط واژينوزباکتريال با لانه گزيني جنين و سقط زودرس در زوجين نازاي تحت درمان با تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط واژينوزباکتريال با لانه گزيني جنين و سقط زودرس در زوجين نازاي تحت درمان با تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينوز باکتريال
مقاله لانه گزيني
مقاله سقط زودرس
مقاله تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي شفيعها معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري لك شاكر
جناب آقای / سرکار خانم: خيري تبار مينو
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: مهرزادصدقياني مه زاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق اسدي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجودي که روشهاي درمان ناباروري پيشرفت چشمگيري داشته است اما درصد لانه گزيني و تولد نوزاد زنده تغيير چنداني پيدا نکرده است. چرا که عدم لانه گزيني و سقط زودرس سبب کاهش درصد تولد زنده در اين روشها مي گردد. از علل مطرح در بروز مشکلات لانه گزيني و سقط زودرس جنين در اين روشها عفونتهاي دستگاه تناسلي مي باشد. از جمله اين عفونتها مي توان به واژينوزباکتريال اشاره کرد. در صورت اثبات نقش واژينوزباکتريال در اين مشکلات و با توجه به اينکه تشخيص و درمان واژينوزباکتريال آسان و کم هزينه است شايد بتوان با تشخيص و درمان صحيح و قبل از انجام فن آوريهاي کمک باروري (Assisted reproductive technology (ART)) احتمال حاملگي و درصد تولد زنده را در اين روشها افزايش داد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط واژينوباکتريال با لانه گزيني و سقط زودرس جنين در زنان تحت درمان با روشهاي ناباروري به انجام رسيد.
روش کار: در اين مطالعه ۲۰۹ زن نابارور مراجعه کننده به درمانگاه نازايي کوثر اروميه که تحت درمان با تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم قرار مي گرفتند به روش نمونه گيري در دسترس ساده انتخاب شدند. در هنگام انتقال جنين به داخل رحم، ابتدا با سواپ پنبه استريل نمونه اي از کلدوساک خلفي برداشته شده و روي لام شيشه اي تثبيت و بعد از رنگ آميزي گرم توسط پاتولوژيست از نظر واژينوزباکتريال درجه بندي گرديد. پس از اخذ نمونه، انتقال جنين انجام شده و سپس ارتباط واژينوزباکتريال با لانه گزيني جنين و سقط زودرس مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آزمونهاي آماري واريانس يکطرفه و کاي دو مورد آناليز قرارگرفتند. سطح معني دار از نظر آماري p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در نازايي با فاکتور لوله و مشکلات تخمک گذاري شيوع واژينوزباکتريال بيشتر از ديگر علل بود (p=0.013). شيوع حاملگي در بيماران دچار واژينوزباکتريال نسبت به فلور طبيعي و بينابيني تفاوت معني دار نداشت. از نظر بروز سقط زودرس نيز تفاوت آماري معني داري بين بيماران با واژينوزباکتريال و فلورطبيعي و بينابيني ديده نشد.
نتيجه گيري: شيوع واژينوزباکتريال در بيماران نابارور بيشتر از جمعيت عمومي بوده و در بيماران نازا با فاکتور لوله و مشکلات تخمک گذاري بيشتر از ديگر علل نازايي مي باشد ولي بر ميزان بارور شدن تخمک تاثيري ندارد.