مقاله بررسي ارتباط وضعيت خواب با بروز آسيب هاي شغلي در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۳۲ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط وضعيت خواب با بروز آسيب هاي شغلي در پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله آسيب شغلي
مقاله خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: سالمي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب هاي شغلي از عمده ترين مشكلات بهداشت شغلي هستند. نيمي از آسيب هاي شغلي که بروز مي کند به اختلالات خواب مرتبط است. کمبود خواب وکيفيت نامناسب خواب بر عملکرد روزانه فرد موثر است. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين وضعيت خواب و آسيب هاي شغلي در پرستاران شاغل در شهر تهران انجام شد.
روش: اين مطالعه يك پژوهش مقطعي است كه در سال ۱۳۸۵ بر روي ۱۰۲ پرستار شاغل در سه بيمارستان شهر تهران (وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايران) انجام شد. روش نمونه گيري تصادفي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه خود گزارش دهي بود كه از سه بخش اطلاعات دموگرافيك، آسيب شغلي و اختلال خواب تشكيل شده بود. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۱٫۰ و آمار توصيفي و آزمون كاي اسكوئر استفاده شد.
نتايج: يافته هاي اين تحقيق نشان داد «خستگي مزمن» با شايع ترين آسيب شغلي و (ناكافي بودن خواب) شايع ترين مشكل خواب در بين پرستاران بود. آزمون آماري كاي – اسكوئر نشان داد كه بين ميزان خواب روزانه‏، اشكال در تداوم خواب و بيداري صبحگاهي با آسيب هاي شغلي ارتباط معناداري وجود نداشت. اما بين اشكال در برخاستن از خواب با آسيب با اجسام نوك تيز (P=0.016)، خستگي مزمن (P=0.015)، اختلال اشتها (P=0.019) و تهوع و استفراغ (P=0.001) و همچنين بين  اشكال در به خواب رفتن با اختلال در ريتم قلب (P=0.004) و بين خواب ناكافي با خستگي مزمن (P=0.007) و اختلال اشتها (P=0.04) ارتباط آماري معناداري وجود داشت. يافته ها بيانگر ارتباط معنادار آماري بين اختلال در كيفيت خواب با تهوع و استفراغ (P=0.017) و بين اختلال تنفس در هنگام خواب با اختلال ريتم قلب (P=0.027) بود.
نتيجه گيري: پرستاران به ميزان زيادي در معرض آسيب هاي شغلي قرار دارند، به همين دليل فراهم آوردن امكانات مناسب و نزديك شدن به الگوي طبيعي خواب مي تواند به ارتقا عملكرد شغلي پرستاران و در نتيجه بهبود كيفيت مراقبت هاي ارايه شده به بيماران و در نهايت افزايش رضايت مندي مددجويان و اعتلاي حرفه پرستاري كمك كند.