مقاله بررسي ارتباط وضعيت ديد دو چشمي با سردردهاي ميگرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط وضعيت ديد دو چشمي با سردردهاي ميگرني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنومالي هاي ديد دوچشمي
مقاله سردرد
مقاله ميگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مقدم حامد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: استادي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي كريموي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: احساني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مسرور سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به نتايج ضد و نقيض در مورد ارتباط بين سردردهاي ميگرني و اختلالات ديد دو چشمي، اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين برخي از پارامترهاي ديد دو چشمي با ميگرن انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، ۳۰ نفر بيمار ميگرني که معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند به همراه ۳۰ نفر بدون سردرد ميگرني مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا بيماران با استفاده از پرسشنامه استاندارد سردرد غربال شده و تاييد نهايي توسط نورولوژيست انجام شد. عيوب انکساري به روش رتينوسکوپي تعيين و سپس نقطه نزديک تقارب، تقارب پرشي، استريوپسيس، ذخاير فيوژني، انحراف دور و نزديک در دو گروه تعيين شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي من – ويتني و رگرسيون لجستيک تک متغيره و چندگانه تحليل شد.
يافته ها: ميانگين استريوپسيس در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۸۲/۳۳±۱۷/۱۵۴ و ۱/۲۶±۰/۴۹ ثانيه بر کمان بود و به ترتيب در گروه مورد و شاهد ميانگين فورياي نزديک ۷۲/۶±۳/۸ و ۸۵/۲±۵/۶، ذخاير فيوژني مثبت دور ۷۶/۲± ۷/۱۰ و ۰۷/۵±۰۷/۶، ذخاير فيوژني منفي دور ۷/۴±۲/۱۸ و ۱۱٫۰±۷٫۳۷، ذخاير فيوژني مثبت نزديک ۴۹/۴±۵/۱۶ و ۷۲/۸±۹۷/۱۳ و ذخاير فيوژني منفي نزديک ۲۲/۵±۷/۲۲ و ۲۵/۹±۶۷/۱۴ پريزيوم ديوپتر بود. متوسط متغيرهاي فوق و تقارب پرشي در دو گروه تفاوت معني داري داشت (P<0.05) ولي متوسط ساير متغيرها در دو گروه معني دار نبود. در رگرسيون لجستيک چندگانه فقط تقارب پرشي، تقارب فيوژني مثبت در دور و نزديک در مدل باقي ماند (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نسبت بالاتر اختلالات ديد دو چشمي (تقارب پرشي غيرطبيعي، فورياي زياد در نزديک، ذخاير فيوژني غيرطبيعي و کاهش استريوپسيس) را در گروه ميگرني نسبت به شاهد نشان داد. بنابراين لازم است بيماران ميگرني به طور منظم جهت بررسي وضعيت ديد دو چشمي خود به اپتومتريست يا چشم پزشک مراجعه کنند.