مقاله بررسي ارتباط وضعيت شناختي با ميزان استقلال در فعاليت هاي روزمره زندگي در افراد راست دست مبتلا به سکته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط وضعيت شناختي با ميزان استقلال در فعاليت هاي روزمره زندگي در افراد راست دست مبتلا به سکته مغزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت شناختي
مقاله فعاليت هاي روزمره زندگي
مقاله سکته مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري شادي
جناب آقای / سرکار خانم: شفارودي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرفهيمي ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي ميزان تاثير آسيب هاي ناشي از سکته مغزي بر فعاليت هاي روزمره بيماران مبتلا، جهت برنامه ريزي اقدامات توانبخشي در ارتقاي تامين استقلال آنان شايان توجه است. لذا اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط آسيب عملکرد شناختي و ميزان استقلال فردي در بيماران سکته مغزي انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي- تحليلي به شيوه مقطعي بود. ۲۵ بيمار سکته مغزي بر اساس معيارهاي پژوهش و از بين بيماران سه بيمارستان و يک مرکز تخصصي توانبخشي انتخاب و توسط شاخص فعاليت هاي روزمره بارتل (جهت تعيين استقلال در فعاليت هاي روزمره) و آزمون شناختي لوتکا (جهت بررسي وضعيت شناختي) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نمونه گيري به روش ساده از جامعه در دسترس انجام شد. در نهايت، ارتباط وضعيت شناختي و ميزان استقلال فردي از طريق آزمون همبستگي و رگرسيون خطي بررسي شد.
يافته ها: يافته هاي آماري ارتباط ميان نمره کل آزمون لوتکا و شاخص بارتل را رد کرد (p= 0.087) در عين حال برخي از اجزاي اين دو آزمون با يکديگر مرتبط بودند.
 نتيجه گيري: اگرچه عدم ارتباط دو آزمون لوتکا و بارتل تا حدي به دليل پايين بودن شدت آسيب شناختي در نمونه هاي مورد مطالعه است، اما توجه به اين نکته نيز لازم است که شاخص بارتل تنها بر استقلال و عدم استقلال فردي تاکيد داشته و به نحوه اجراي فعاليت ها نمي پردازد. از اين رو لازم است جهت بررسي و ارزيابي فعاليت هاي روزمره از آزمون هايي استفاده شود که قابليت تحليل فعاليت ها را دارند.