مقاله بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي (اختلالات شخصيت) و سبک هاي حل مساله در زندانيان مجرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي (اختلالات شخصيت) و سبک هاي حل مساله در زندانيان مجرم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي مقابله اي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله مجرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعلي كورانه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي مجرمين است. يافتن پاسخ اين مساله که آيا ارتباط هايي بين ويژگي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي افراد مجرم وجود دارد و اين که در صورت وجود، کدام يک از ويژگي و سبک هاي مقابله اي را شامل مي شود، از عللي است که پژوهش به قصد دستيابي به آن ها صورت گرفت. روش اين پژوهش از نوع توصيفي است که در آن، نمونه اي شامل ۵۰ نفر از مجرمين در زندان تبريز انتخاب و با استفاده از پرسشنامه شخصيتي ميلون دو (MCMI – II)، پرسشنامه سبک حل مساله کسيدي و لانگ و پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد که در مجرمين، سبک مقابله اي گرايش با ويژگي هاي اسکيزوئيدو خودآزارگري ارتباط معکوس دارد. سبک اجتناب با ويژگي وابسته، ارتباط مستقيم و با ويژگي خودشيفته، ارتباط معکوس دارد. سبک اعتماد با ويژگي شخصيتي اجتناب، ارتباط معکوس دارد. سبک خلاقيت با هيچ کدام از ويژگي هاي شخصيتي همبسته نيست. سبک مهارگري با ويژگي شخصيتي وابسته، ارتباط مستقيم و با سه ويژگي ضداجتماعي، پرخاشگري و منفعل پرخاشگر، ارتباط معکوس دارد. سبک درماندگي با دو ويژگي درمانده و اسکيزوئيد ارتباط مستقيم و با سه ويژگي ضداجتماعي، پرخاشگري و اجباري ارتباط معکوس دارد.