مقاله بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي شايع ژن پذيرنده ويتامين VDR) D) با استعداد ابتلا به سل ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي شايع ژن پذيرنده ويتامين VDR) D) با استعداد ابتلا به سل ريوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل ريوي
مقاله ويتامين D
مقاله پذيرنده ويتامين D
مقاله پلي مورفيسم ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك نادر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: سالك مقدم عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ابتلا به بيماري سل علاوه بر مواجهه با مايکوباکتريوم توبرکولوزيس (Mycobacterium tuberculosis-MTB)، تحت تاثير عوامل محيطي و ژنتيکي ميزبان بوده و تنها کمتر از %۱۰ آلوده شدگان علایم باليني بيماري را بروز مي دهند. متابوليسم ويتامين  D  سبب فعال شدن ماکروفاژها گرديده و از تکثير درون سلولي مايکوباکتريوم جلوگيري مي کند. اين روند مي تواند تحت تاثير پلي مورفيسم هاي شايع ژن پذيرنده ويتامين (Vitamin D Receptor–VDR) D قرار گيرد. در اين مطالعه اثر تغييرات ژنتيکي VDR در ابتلا به بيماري سل ريوي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت Case-control در جمعيت ايراني انجام شده است. در اين بررسي، اثر ۴ پلي مورفيسم شايع ژن پذيرنده ويتامين D (اين پلي مورفيسم ها بر مبناي اثر آنزيم هاي محدودگري که آن ها را شناسايي مي کنند، نامگذاري شده اند و عبارتند از: FokI (F/f)، BsmI (B/b)، TaqI (T/t) و (ApaI (A/a) در ۹۶ بيمار مبتلا به سل ريوي و ۱۲۲ فرد سالم در گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه از يک تکنيک PCR-SSP  (Polymerase Chain Reaction with Sequence-Specific Primers) اصلاح شده توسط آزمايشگاه ما براي تشخيص پلي مورفيسم هاي اين ژن استفاده گرديد. جهت مقايسه بين مبتلايان به سل ريوي و افراد سالم گروه کنترل، از آزمون مجذور کاي  (Chi-square) استفاده شد.
يافته ها: مشخص گرديد که فراواني اللي و ژنوتايپي نواحي پلي مورفيک ژن VDR در گروه هاي بيماران و افراد سالم اختلاف معني داري با همديگر ندارند.
نتيجه گيري: اين نتايج اهميت پلي مورفيسم هاي ژنتيکي VDR در ابتلا به بيماري سل را در جمعيت ايراني غيرمحتمل نشان مي دهد.