مقاله بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs13241278 و rs2693657 از ژن PTPRZ1 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۴۱ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs13241278 و rs2693657 از ژن PTPRZ1 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتيپل اسکلروزيس
مقاله PTPRZ1
مقاله ميلينسازي مجدد
مقاله SNP13241278 ،SNP2693657

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صحراييان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs13241278 و rs2693657 از ژنPProtein Tyrosine Phosphatase, e  Receptor-Type z Polypeptid1 (PTPRZ1) با بيماري مالتيپل اسکلروزيس.
مواد و روش ها: جمع آوري نمونه هاي خون و استخراج
DNA ژنوميک از ۱۶۵ فرد نرمال و ۱۴۰ فرد بيمار انجام شد. براي تعيين ژنوتيپ پلي مورفيسم rs13241278 از روش PCR-RFLP و براي تعيين ژنوتيپ پلي مورفيسم rs2693657 از روش Mismatch PCR-RLFP استفاده شد. نتايج حاصل از آناليز مولکولي ژنوتيپ افراد بيمار و کنترل با استفاده از آزمون آماري Chi-Square و نرم افزار آماري SPSS آناليز شد.
يافته ها: هر دو جمعيت بيمار و كنترل براي هر دو پلي مورفيسم در تعادل هاردي واينبرگ بوده و اختلاف آماري معني داري از نظر فراواني بين الل هاي دو پلي مورفيسم در جمعيت مورد مطالعه وجود نداشت.
نتيجه گيري: در اين مطالعه ارتباطي بين پلي مورفيسم هاي مذکور از ژن PTPRZ1 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت ايراني يافت نشد.