مقاله بررسي ارتباط پياده روي منظم با سلامت جسمي و رواني زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط پياده روي منظم با سلامت جسمي و رواني زنان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياده روي
مقاله سلامت جسمي
مقاله سلامت رواني
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه ارتباط سلامت جسمي و رواني را با پياده روي منظم بدون نظارت در زنان ساکن غرب تهران بررسي نمود. در اين مطالعه گونه فارسي ابزار استاندارد سنجش سلامت استفاده شد. با مراجعه حضوري پژوهشگربه ۳ پارک عمومي، زنان گروه سني ۵۵-۳۵ ساله داوطلب در دوگروه فعال و غيرفعال، مورد مصاحبه قرارگرفتند. امتياز سلامت جسمي و رواني با QMHOSS2 محاسبه و اثر تعاملي متغير پياده روي بر آن بررسي شد. امتياز بعد خلاصه سلامت جسمي در گروه فعال بيشتر بود. تفاوت معناداري بين دو گروه در بعد خلاصه سلامت رواني مشاهده شد (P=0.001) پياده روي منظم بر ارتقا سلامت جسمي و رواني زنان موثر است.